Utleiemarkedet

Bekymringen for hvilke konsekvenser Covid-19 ville få for næringseiendomsmarkedet da samfunnet ble stengt ned i mars 2020, var betydelig. Det tok imidlertid ikke veldig lang tid før bekymringen var snudd til en gryende optimisme. Våre analyser viser at de store negative effektene av pandemien – så langt - har uteblitt. Ifølge Brønnøysundregistrenes konkursstatistikk for hele landet ser vi at registrerte konkurser i 2020 på landsbasis endte på 5 454. Sammenligner man med nivået fra 2019, der registrerte konkurser var 6 209,er det lov til å stille seg spørsmålet om hvorfor det ble slik. Samtidig som vi tenker at det er svært positivt at
registrerte konkurser har sunket under pandemien, vet vi ikke om de utbredte støtteordningene har utsatt konkurser som var nært forestående av andre grunner og/eller om man risikerer å oppleve en «konkursrekyl» i 2021. Uansett årsak er det isolert sett positivt for leiemarkedet når antall konkurser reduseres.

Man har også diskutert i hvilken grad økt bruk av hjemmekontor vil påvirke fremtidig etterspørsel etter kontorer. Flere har spekulert i at bedrifter vil ha behov for (betraktelig) mindre kontorarealer enn tidligere. Imidlertid ser vi så langt ikke at denne antagelsen stemmer. Vi har også flere tilfeller der det trekker i motsatt retning og leietakere får behov for mer areal, da de ønsker å gå vekk i fra kontorlandskap og heller gi sine ansatte egne celler slik at man kan unngå smittespredning og hjemmekontor der det lar seg gjøre.

I vårt marked syd for Oslo har vi hatt få - om ingen - henvendelser fra leietakere som ønsker å nedskalere sitt kontorbehov grunnet Covid-19 og vi opplever stort sett «business as usual» fra kontorbrukere som er på utkikk etter kontorarealer til leie. Om denne trenden forsetter i 2021 og hva langtidsvirkningene av Covid-19 i kontorsegmentet vil være, vil kun tiden vise.

For utleie av handelslokaler er tilbakemeldingene jevntover gode, men vi ser at noen bransjer er mer preget enn andre. Aktører innen uteliv og servering er hardt rammet av restriksjonene myndighetene har satt, og det er mer usikkerhet forbundet med fremtiden for flere lokaleide restauranter og andre serveringssteder.