Fakta om eiendommen

Type lokale


Produksjon/Industri,

Areal

1706 m2

Bruttoareal

1706 m2

Prisantydning

15 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Velholdt industrieiendom med stor tomt ledig for kjøper. Eiendommen kan fungere for enbruker som i dag, eller sambrukes som en liten næringspark for flere brukere. Eiendommen ligger usjenert, men i kort avstand fra landets mest trafikkerte motorvei.

| Bebyggelse

Bebyggelse:
Bygningsmassen består av 6 byggetrinn (3 bygg):
Byggetrinn 1-4 Blandet bygningsmasse - lager og kontorer. 900 m2 + 2. etg. 532
m2, totalt 1432 m2.

Byggetrinn 5, Kaldtlager.
Bygget er oppført i 1994.
Grunnflate netto 274 m2.

| Innhold

Byggetrinn 1, Lager og kontorer.
Grunnflate 304 m2, + 144 m2 i andre etg. totalt 448 m2.
Fordelt på:
Lager, oppvarmet: 220 m2.
Gang og ekspedisjon: 55,5 m2.
Kontor: 68,5 m2.
Fellesareal: 45 m2.
Toalett: 11 m2.

Byggetrinn 2, Lager.
Grunnflate 208 m2.
Lager, oppvarmet: 208 m2.

Byggetrinn 3, Lager og kontor og møterom.
Grunnflate 95 m2, + 95 m2 i andre etg. totalt 190 m2.
Fordelt på:
Lager, oppvarmet: 77,6 m2.
Gang og ekspedisjon: 17,8 m2.
Kontor: 40 m2.
Møterom: 33 m2.
Toalett: 4,2 m2.

Byggetrinn 4, Lager og kontorer.
Grunnflate 302 m2, + 302 m2 i andre etg. totalt 604 m2.
Fordelt på:
Lager, oppvarmet: 322 m2.
Gang og ekspedisjon: 52 m2.
Kontor: 132 m2.
Garderobe: 9,5 m2.
Spiserom: 42 m2.
Toalett og vaskerom: 7 m2.

Byggetrinn 5, Kaldtlager.
Grunnflate netto 274 m2.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger 3 km fra E6 i Hølen i Vestby kommune, 2 km fra Hølen tettsted, 6 km fra Son og 11 km fra Moss. Ca. 50 km syd for Oslo. Helt inntil Fv151 som er raskeste vei fra E6 i Vestby til E18 i Hobøl.

| Adkomst

Fra E6 kryss 15, Hølen/Sonsveien > kjør 300 m mot øst til rundkjøring ved Shell Tegnebyholtet > kjør 2,4 km nordover på Fv151 (gamle E6) til kryss ved Såner kirke > kjør til høyre og følg Fv151 mot Ringvoll/Hobøl 700 m > ta til venstre inn Gamle Hobølvei og følg denne 250 m > eiendommen ligger på høyre hånd.

| Parkering

Det er i dag rikelig med parkering til eiendommen.

| Regulering

Reguleringsplan: Presterudkollen
Godkjent 03.05.1983. Formål: Bolig og industri
Utnyttelsesgrad for boligtomten skal ikke overstige 0.25.
Utnyttelsesgrad for industriområdet skal ikke overstige 0.30.
Bebyggelse på boligtomten skal være frittliggende i inntil 2 etasjer. I tillegg til våningshus kan oppføres garasje/uthus i en bygning. Plassering av slik bygning skal godkjennes av bygningsrådet. Bebyggelsen på industriområdet skal ha maksimum gesimshøyde 8 meter og maksimum høyde 9 meter.

| Standard

Eiendommen og lokalene fremstår som meget velholdt og holder en over gjennomsnittlig god standard for bebyggelse av denne type og alder.

Feil/mangler:
Det er ikke opplyst om offentlige pålegg som ikke er utført.

| Beskrivelse av tomt

Stor, delvis opparbeidet tomt på vel 13 da. Tomten kan iht. godkjent regulering bebygges med snaut 4000 m2 grunnflate. Er i dag kun utnyttet og bebygget med ca. 1200 m2 grunnflate.

En av selgerne som bor på naboeiendommen ønske å fradele 730 kvm fra denne eiendommen og legge til de til sin eiendom. En 5 m bred strippe østover og 14 m stripe sydover i tomtens nordende.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

| Byggemåte / Konstruksjon

Byggetrinn 1 lager og kontorer: (1976)
Grunnflaten har støpt betongulv.
Yttervegger og brannskille er oppført i uisolert 25 cm Leca som er grovpusset og malt på begge sider.
Etasjeskiller mellom 1. og 2. etg. er Lecaplank med påstøp, bærekonstruksjon i stål med stålsøyler innvendig i bygget, gulv i 2. etg. er stort sett belagt med tepper og noe laminat.
Kontorlokaler i 2. etg. er inndelt med lettvegger (gipsplater på trekonstruksjon) og gipsplater i himling.
Bærende takkonstruksjon er i stål med profilerte stålplater, isolert med 30 cm steinull. Kontordelen har også isolasjon under stålplater.
Utvendig tak er tekket med Isola takmembran.
Vinduer i 2 lag glass, branndører i stål og ytterdør i aluminium med glass.
Bygget er elektrisk oppvarmet.
Belysning lager: LED kontor: Lysstoffrør.

Byggetrinn 2 lager: (1983)
Grunnflaten har støpt betonggulv.
Yttervegger og brann- og skillevegger er gjort i 30 cm Leca Isoblokk som er grovpusset og malt på begge sider.
Bærende takkonstruksjon er i stål med profilerte stålplater, isolert med 30 cm steinull.
Innvendig tak er av lakkerte profilerte stålplater.
Utvendig tak er tekket med Isola takmembran.
Vinduer i 2 lag glass, branndører i stål.
Bygget er elektrisk oppvarmet.
Belysning LED.

Byggetrinn 3 lager, kontor, møterom: (1984)
Grunnflaten har støpt betonggulv.
Etasjeskiller mellom 1. og 2. etg. er Lecaplank med påstøp, bærekonstruksjon i stål.
Gulv i 2. etg. er stort sett belagt med tepper og noe laminat.
Yttervegger og brann- og skillevegger er gjort i 30 cm Leca Isoblokk som er grovpusset og malt på begge sider.
Kontor og møterom i 2. etg. er delt med lettvegger (gipsplater på trekonstruksjon) og gipsplater i himling.
Bærende takkonstruksjon er i stål med profilerte stålplater, isolert med 30 cm steinull.
Utvendig tak er tekket med Isola takmembran.
Vinduer i 2 lag glass, branndører i stål og ytterdør i aluminium med glass.
Bygget er elektrisk oppvarmet.
Belysning med vanlige lysstoffarmatur.

Byggetrinn 4 lager og kontorer: (1988)
Etasjeskille mellom 1. og 2. etg. er BB-elementer med påstøp, bærekonstruksjon i stål med stålsøyler innvendig i bygget, gulv i 2. etg. er stort sett belagt med tepper og noe laminat og fliser.
Yttervegger og brann- og skillevegger er gjort i 25 cm Leca Isoblokk som er grovpusset og malt på begge sider.
Kontorlokaler i 2. etg. er inndelt med lettvegger (gipsplater på trekonstruksjon) og gipsplater i himling.
Bærende takkonstruksjon er i stål med profilerte stålplater, isolert med 30 cm steinull.
Utvendig tak er tekket med Isola takmembran.
Vinduer i 2 lag glass, branndører i stål og ytterdør i aluminium med glass.
Bygget er elektrisk oppvarmet.
Belysning lager: LED. Belysning kontor: Lysstoffrør

Byggetrinn 5 kaldtlager: (1994)
Grunnflaten har støpt betonggulv behandlet med epoxy.
Yttervegger og tak av profilerte stålplater.
Bærende takkonstruksjon er i stål.
Ingen vinduer, bortsett fra i porter.
Belysning med lysstoffarmatur.

Byggetrinn 6 garasje:
I privat bruk.

| Ventilasjon

Balanser ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning for kontordel i 2. etg.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

Det er relativt kort vei til Sonsveien Stasjon med gode togforbindelser til og fra Oslo og Østfold, og med bussforbindelser både til Son, Moss, Askim, Vestby og Hobøl.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Målebrev
Situasjonsplan
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Ferdigattester og byggetillatelser
Servitutter/tinglyste avtaler
Kjøpekontrakt AS
Årsregnskap for 2023
Selskapets vedtekter

Div. bygningstegninger oversendes på forespørsel.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved evt. kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca. 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800