Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

3724 m2

Bruttoareal

3724 m2

| Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom "tett" på Sarpsborg sentrum. Opprinnelig oppført i begynnelsen av 1900 tallet og tilbygg i 1987. Eiendommen har en romslig tomt som i seg selv er spennende. Bygget har 3 etasjer + kjeller og loft. Eiendommen er uten leietakere og klar for oppstart av utleie, ombygging eller utvikling. Eiendommen har tidligere vært utleid til kunstnere og små kreative virksomheter, men ble tømt forrige år. Eiendommen kan leies ut slik den står. Eiendommens beliggenhet gjør at den kan passe til "minilager" for privatpersoner, regnskapskontorer mv. i deler av eiendommen i kombinasjon med utleie av arealer til kontorer, arealer for foreninger og kreative yrker. Vi har hatt pågang fra mulige leietaker, men eier ønsker at eiendommen er ledig for å holde mulighetene åpne for interessenter/kjøper.

| Innhold

Underetasje: 220 kvm lagerlokale.
1. etasje: 1.044 kvm kontorlokaler. møterom, undervisningsrom, wc og kantinekjøkken.
2. etasje: 1.044 kvm kontorlokaler, wc og sosiale rom.
3. etasje: 944 kvm kontorlokaler, wc og sosiale rom.
Loft: 472 kvm rom for ventilasjonsanlegg og lagringsplass.

| Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Sarpsborg, nærmeste nabo til Borregaard og Sarpebrua (St.Marie gate).
Utsikt til Sarpefossen fra eiendommen.

| Adkomst

Følg fv 109 Oscar Pedersens vei til innkjøring Borregaard industrier, kjør inn i Hjalmar Wessels vei, ta til høyre og følg veien ned mot Glomma. Eiendommen ligger på høyre side i enden av veien.

| Parkering

Parkering på asfalterte plasser på egen tomt.

| Regulering

Reguleringsplan: Fv 118 St. Marie gate bru (plan id 0105 12037). Godkjent 29.01.2016.
I tillegg omfattes eiendommen av Kommunedelplan sentrum 2019-2031.
Reguleringsplan og bestemmelser fremkommer senere i prospektet.

| Diverse

Eiendommen er avstengt og ny eier unngår kostnader til strøm og varme og variable vann og avløpskostnader i planleggingsfasen. Dersom kjøper ønsker eiendommen "åpnet" igjen kan selger gjennomføre dette før overtakelse.

| Standard

Eiendommen er en eldre kontoreiendom med standard tilpasset tidligere leietakerne. Arealene kan leies ut "as" is på et moderat leienivå, ellers må kontoreiendommen pusses opp eller oppgraderes.

| Beskrivelse av tomt

Stor tomt (5.958 kvm) med spennende beliggenhet tett på Sarpsborg sentrum. Tomten er opparbeidet og asfaltert med parkering og utearealer.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Ventilasjon

Balansert mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjonsanlegget ble installert av forrige eier, men har ikke vært benyttet i særlig grad. Vi antar at ventilasjonsanlegget er i svært god stand, men trenger en fagmessig gjennomgang før eventuell oppstart.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til busstopp i St. Marie gate og gangavstand til Sarpsborg jernbanestasjon.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130