Fakta om eiendommen

Type lokale


Bygård/Flermannsbolig

Areal

696 m2

Bruttoareal

696 m2

Prisantydning

9 500 000 kr

| Kort om eiendommen

Utleiebolig med 9 godkjente enheter. Sentral beliggenhet og enkel adkomst til rv109.
Hele eiendommen er ledig pt.

| Bebyggelse

Bygningsmassen er opprinnelig oppført i 1959, med tre etasjer + kjeller. Yttervegger er dels oppført av teglstein og støpt betong. Utvendige fasader er dels pusset og malt, kostrappet og tre-kledning.
Yttertak er tekket med dels papp og dels helsveiset membran.
Det er utført fortløpende vedlikehold og utskiftinger, men bygningen fremstår med noe vedlikeholdsetterslep.
Bygningen er opprinnelig oppført som kombinasjonsbygg med næringsarelaer i 1.etg. og bolig i 2. og 3. etg. Arealene i 1.etg. er bruksendret til boligformål på begynnelsen av 2000-tallet.
EL-anlegg er oppgradert ca. 2017 med nytt hovedinntak og nytt inntaktsskap i kjeller. Innmat i fordelingsskapene er oppgradert over tid. EL-kontroll men utbedringer er gjennomført i 2022.
Det er innstallert brannvarslingsanlegg felles i bygget.

| Innhold

Utleiebolig med 9 godkjente enheter.

U.etg.:
Trappegang, vaskekjeller, boder, fyrrom og disponible arealer.

1.etg.:
Leilighet 1: Ca. 25 kvm. BTA - Entre/kjøkken, stue/soverom og bad med WC, servant og dusjkabinett.
Leilighet 2: Ca. 49 kvm. BTA - Entre, stue, kjøkken, soverom og bad med WC, servant og dusjkabinett.
Leilighet 3: Ca. 49 kvm. BTA - Entre, stue, kjøkken, soverom og bad med WC, servant og dusjkabinett.
Leilighet 4: Ca. 49 kvm. BTA - Entre, stue, kjøkken, soverom og bad med WC, servant og dusjkabinett.

2.etg.:
Leilighet 5: Ca. 80 kvm. BTA - Entre, stue, kjøkken, 2 stk. soverom og bad med WC, servant og dusjkabinett.
Leilighet 6: Ca. 29 kvm. BTA - Entre, oppholdsrom, kjøkken og bad med WC, servant og dusjkabintt.
Leilighet 7: Ca. 70 kvm. BTA - Entre, stue, kjøkken, 2 stk. soverom og bad med WC, servant og dusjkabinett.

3.etg.:
Leilighet 8: Ca. 69 kvm. BTA - Entre, stue, kjøkken, soverom og bad med WC, servant, dusjkabinett og opplegg for vaskemaskin.
Leilighet 9: Ca. 44 kvm. BTA - Entre, stue, kjøkken, soverom og bad med WC, servant og dusjkabinett.

Det er utført vedlikehold/oppgraderinger over tid, og leilighetene har noe variabel standard. Generelt enkel standard, dels med vedlikeholdsetterslep.

| Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i tidligere Greåker sentrum, med enkel adkomst til rv109. Området består i hovedsak av boligeiendommen og noe næringslokaler.
Kort gangavstand til god kollektivdekning ved rv109.

| Adkomst

Se kartbeskrivelse.

| Parkering

Eiendommen har parkeringsarealer på baksiden av bygningskroppen.

| Regulering

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Formål: Bebyggelse og anlegg.
Eiendommen ligger innefor område med mulighet for marin leire.
Uregulert område.

| Diverse

Det er mottatt nabovarsel om bruksendring til bolig i deler av naboeiendommen. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 564 kvm.
Den ubebygde delen av tomten er opparbeidet med gruset gårdsplass og grøntarealer.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Eiendommen har tidligere hatt sentralfyr basert på olje. Kjelen er ombygget til bioolje, men er deffekt, og det er lagt fyringsforbud anlegget pt.
Oljetank er plassert i kjeller.

| Energimerking

Energimerkingen er utført i 2019.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Takstrapport
EIendomsrapport
Kommunale avgifter/gebyrer
Reguleringsopplysninger
Ferdigattester
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Utbedringer Storm Elektro
Grunnbok
Tinglyste avtaler
Energiattest
Brannotat Newsec 2020
Teknisk tilstandskontroll utarbeidet i 2018

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453