Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

5150 m2

Bruttoareal

5150 m2

Prisantydning

23 000 000 kr

| Kort om eiendommen

Lager-/produksjonseiendom med gode takhøyder og lasteramper. Romslig tomt med ytterligere utbygningspotensiale.

| Bebyggelse

Eiendommen har totalt ca. 5.150 kvm. fordelt med hovedvekt på lager-/produksjonsarealer, og en liten del kontorer og sosiale rom (ca. 300 kvm).

Bygningsmassen er oppført i flere byggetrinn med følgende byggeår:
Bygning 1: Antatt oppført i 1965 - ca. 1 120 kvm. industri/lager.
Bygning 2: Oppført i 1985 - ca. 948 kvm. industri/lager/kontor
Bygning 3: Oppført i 1990 - Spiserom (inngår i areal under bygning 1).
Bygning 4: Oppført i 1995 - ca. 1 100 kvm. industri/lager.
Bygning 5: Oppført i 2003 - ca. 1 240 kvm. industri/lager.
Bygning 6: Oppført i 2003 - ca. 285 kvm. industri/lager.
Kontor ligger i 2.etg. over bygg 2 og 5, og utgjør ca. 300 kvm.

Eiendommen er hovedsakelig oppført som stålbygg tekket med isolerte stålkassetter, og tilnærmelsesvis flatt tak tekket med sanafil e.l. Den eldste bygningskroppen er oppført med betong/lettbetong og papptekket tak. Nytt varemottak er etablert i 2022.

| Innhold

Eiendommen inneholder lager-/produksjonslokaler med gode takhøyder og noe kontor. De tre store hallene har separat adkomst med kjøreporter og mulig tilgang til toalettkjerner og kontorer. Felles luftanlegg (kompressor) forsyner hele anlegget med trykkluft, og store deler av anlegget har sprinkleranlegg.

| Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Flateby Industriområde i Tistedal, ca. 4 km. øst for Halden sentrum. Etablert industriområde med ulik næringsvirksomhet innen industri/produksjon og lager. Industriområdet grenser til rv21 og avstand til E6 er ca. 12 km.

| Adkomst

Følg FV 21/Tistedalsveien fra Halden sentrum - retning Aremark. Eiendommen ligger på Høyre side av Jernbanen etter avkjøring til Tistedals sentrum. I samme næringsområde finner du Jotne Ankers AS og Ernex AS.

| Parkering

Godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til industri: "Del av Flateby Industriområde (G-312A)", ikrafttredelsesdato 20.06.2002. Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgave.

| Diverse

Eiendommen har egen trafo. Trafo er ikke i bruk i dag, men kan tas i bruk ved stort energibehov.

| Beskrivelse av tomt

Flat, opparbeidet tomt med gode manøvreringsarealer for varelevering, eller arealer for utelagring mv.

Gjeldende reguleringsplan åpner for ytterligere utnyttelse av tomten med bygningsmasse på ca. 3000 kvm. basert på tillatt BYA.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

| Ventilasjon

Kontorer og deler av lager/produksjonslokaler har ventilasjon. Ellers naturlig ventilasjon.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130