Eiendom til salgs:

SPYDEBERG – Utviklingseiendom (5.818 m²) avsatt til næringsbebyggelse.

Tronstadveien 2
1820 Spydeberg

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

m2

Bruttoareal

m2

| Kort om eiendommen

- Attraktiv tomt sentralt til E18 i område med stor etablering.
- Veletablert næringspark med en rekke anerkjente aktører.
- Byggeklar tomt opparbeidet av lokale entreprenører.

Metra næringsmegling AS er engasjert som megler til å avhende 100% av aksjene i selskapet Tronstadveien 2 AS, org.nr. 914 773 474 (Selskapet) med underliggende eiendom gnr. 409, bnr. 17 i Indre Østfold kommune (Eiendommen).

| Bebyggelse

Eiendommen er bebygget med et eldre bygg på rundt 580 kvm. Opprinnelig oppført som pallefabrikk i 1959, senere utbygget på 60- og 70-tallet. Lokaler er i dag delt opp i 3:
- Lager/produksjonshall mot vest med tilgang via kjøreport.
- Kontordel i midten med 4 cellekontorer, kjøkken med spiseplass, lager, produksjon og wc.
- Kontordel mot øst med 9 kontorer med felles oppholdsrom/kjøkken, samt 4 wc og dusj.
Eiendomsmassen er i enkelt forfatning, men kan fint leies ut under planprosess for videre utvikling. Det forutsettes at eksisterende bygg rives/fjernes i forbindelse med nybygg, så selger tar ikke ansvar for teknisk tilstand.

| Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i nærheten av Løvstad industriområde kun få minutter fra Spydeberg sentrum. Veletablert næringspark med flere store lokale aktører. Området ligger sentralt i forhold til nye E18 og er spesielt godt egnet for industri-, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon. Store uteområder for virksomheter med behov for utvendig lagringsareal eller parkering. Kun 5 minutter til Askim og 35 minutter til Oslo.

| Parkering

Stor tomt med rikelig av fremtidige oppstillingsplasser på eiendommen. Krav til parkering følger av vedlagte reguleringsbestemmelser.

| Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til næringsvirksomhet: Løvestad syd. Eldre reguleringsplan planid. 0123198107 med endelig vedtatt arealplan planid. 0123201401. Eiendommen avsatt til næringsbebyggelse. Eiendomsinformasjon fra Indre Østfold kommune følger vedlagt i prospekt.

| Diverse

Markedsverdien for tomt settes lik eiendomsverdi uten fratrekk for latent skatt, da tomtene er selskapets eneste eiendel. Budgiver må hensynta dette ved fastsettelse av bud.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 5.818 kvm. Eiendommen er flat og opparbeidet, med duk og rundt 80 cm pukk, maskinkult/subbus og asfaltering. Grunnarbeider er gjennomført på dugnad for Spydeberg motorklubb av lokale entreprenører med lang erfaring. Eiendommen vurderes som byggeklar, men forutsetter geo-teknisk gjennomgang med prøvetaking for dokumentasjon i forbindelse med rammesøknad.

| Budgivning

Det inviteres til åpen budrunde:
- Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om salgsobjektets selskapsnavn, organisasjonsnummer, budgivers navn med kontaktdata og kopi av legitimasjon fra den som har signert på vegne av budgiver.
- Bud skal fremsettes ved at budgiver angir brutto verdi på eiendommen. ( Eiendomsverdi ).
- Budgiver må konkret angi alle fradrag i Eiendomsverdien for selskapets skatteposisjoner.
- Budgiver må hensynta forutsetninger i prospekt knyttet til selskapets skatteposisjoner.
- Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpstilbud.

Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Budet kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Eiendommen og selskapet selges as is uten ansvar for skjulte feil og mangler, og uten andre garantier enn de som følger av meglerstandardene. Siste meglerstandard vil benyttes som utgangspunkt for kjøpekontrakt. Kontraktsmal ligger vedlagt prospekt.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

1. Utskrift fra grunnbok.
2. Eiendomsinformasjon fra Indre Østfold kommune.
3. Årsregnskap.
4. Kontraktsmal.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen. Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Det er regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111