Eiendom til salgs:

Spydeberg – Leveringsklare lagerseksjoner med mulighet for rask overtagelse – kun 2 seksjoner igjen!

Spydeberg lager
1820 Spydeberg

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

m2

Bruttoareal

m2

| Kort om eiendommen

Priser inkl. mva:
72 kvm: NOK 1.380.000,-
144 kvm: NOK 2.760.000,-
Skaff deg din egen lagerseksjon i etablert næringspark ved E18 - kort vei til Askim, Spydeberg og Ski.
Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted og lagerplass. Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy.

| Bebyggelse

Leveringsklare lagerseksjoner med mulighet for rask overtagelse. Godt egnet for opplag av båt/campingvogn/bobil, ekstra lagerplass eller for entreprenører som ønsker å eie sitt eget lager.

Bygget er isolert. Innvendig fri høyde til takplater er 6 meter (5,7 meter over port). Underliggende dragere ligger i aksene. Selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer. Brannklasse på vegger mellom seksjonene på 30 min. (EI30).

Gulvoverflate er stålpusset betong.

Utvendig belysning montert på fasade med nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.

En elektrisk leddheisport med b x h = 4m x 4,4m pr. seksjon. Port leveres med vindu og en fjernkontroll.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler for seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg.

Det leveres underfordelingsskap for strøm, hovedsikring på 32 amp. 3-fas og to 1-fase kurser i hver seksjon. En går til lys og den andre går til port og et stikk ved døren. Det er stort skap med god plass til flere kurser. Egne strømmålere for hver seksjon i teknisk rom Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring.

Priser inkl. mva:
72 kvm: NOK 1.380.000,-
144 kvm: NOK 2.760.000,-

| Innhold

- Topp moderne lagerhaller med automatisk kjøreport og 6 meters takhøyde.
- Etablert næringspark med kort vei til E18 - gode adkomstforhold på stor tomt.
- Bygget er overtatt fra entreprenør - overtagelse etter avtale.

| Adkomst

Følg E18 til avkjøring mot Knapstad. Følg Osloveien (128) og ta avkjøring mot Spydebergveien (206) til Myrer Skog. Østbuen ligger som første avkjøring til venstre. Det vil bli satt opp skilt på eiendommen.

| Parkering

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område: "Reguleringsbestemmelser til mindre vesentlige reguleringsendringer innenfor godkjent reguleringsplan for Myrer Skog", ikrafttredelsesdato 02.12.2004. Området er avsatt til kombinerte formål: Kontor/Industri. Ett-trinnssøknad for oppføring av lagerseksjoner blir sendt til behandling og det er forbehold om det blir gitt godkjenning for omsøkt prosjekt. Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til prospekt.

| Diverse

Felleskostnader er beregnet til ca kr 55/kvm/år + mva. Det vil være et sameie per byggetrinn. Alle sameiene er forpliktet til å være med i veilaget for private til område.

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Bygget er godkjent til bruk som lager og garasje. Bygget er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), og er godkjent som lagerbygning. Bygget er beregnet for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m2), og for temperatursone 5 - 15 C . Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Det tas forbehold om fradeling av tomt, godkjennelse fra Indre Østfold kommune, oppnådd forhåndssalg og endelig ferdigstillelsesdato.

| Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet tomt leveres med asfalterte adkomstveier. Tomten er felles for sameiet og sameievedtektene vil regulere bruken av utearealet. Utkast til sameievedtekter ligger vedlagt i prospektet.

| Oppvarming

Bygget er isolert iht. Byggeforskrift for innetemperatur 10-15 grader.

| Ventilasjon

Seksjonene leveres uten ventilasjon.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

- Fasade- og plantegninger.
- Eiendomsinformasjon fra Indre Østfold kommune.
- Utkast til sameievedtekter.
- Kjøpekontraktsmal for forbrukerkjøp, samt mal hvor selskap er kjøper.

| Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 250.000,- for enkelseksjon og kr 500.000,- for endeseskjon.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig
bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen. Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper. For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt. Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt. Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

| Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125