Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

11000 m2

 

| Kort om eiendommen

Unik mulighet til å investere i en fremtidig næringsvirksomhet i Moss. Denne næringstomten er meget lett tilgjengelig, tett ved av-/påkjøring til E6, samt har svært god eksponering mot E6 og Fv 118. Med sin gunstige beliggenhet og varierte utnyttelsesmuligheter, gir denne eiendommen et bredt spekter av muligheter for næringsutvikling.

Tomten kan brukes til forskjellige formål, inkludert handel, kontorer, hotell, veiserviceanlegg og lager/industri. Det er tilstrekkelig plass til å bygge et betydelig hovedkontor eller en kombinasjon av ulike typer virksomheter, eventuelt med tillegg av servicefasiliteter. Beliggenheten inviterer til etablering av et skikkelig fyrtårn av et bygg.

Tomten skal selges samlet, men på grunn av den betydelige størrelsen, er det også fullt mulig for kjøper å dele den i mindre deler. En kombinasjon av handel, kontorer, logistikk og hotel kan være en interessant mulighet. Mange ser også på tomten som egnet for et større bilanlegg, hvor flere bilmerker kan samles under samme tak.

Tomten ligger i krysningspunktet mellom E6 og Fv 118 med svært kort og lett tilgjengelighet fra disse. E6 har ca 35 000 passerende kjøretøy pr. døgn, Fv 118 ca. 16 000 passerende kjøretøy pr. døgn.

Mosseregionen, som inkluderer Moss, Rygge, Råde og Våler, har en strategisk plassering midt mellom Oslo og resten av Europa. Det er en av Norges mest ettertraktede regioner. Mosseregionen har en imponerende infrastruktur med 3 InterCity jernbanestasjoner, Norges mest trafikkerte ferjesamband, en nasjonal stamhavn og en firefelts E6-motorvei. Det er også kort avstand til Oslo og Vestfold. Det er tilgang til en velutdannet arbeidsstyrke, industriell ekspertise og leverandører. I tillegg til alt dette har nærområdet gode bo- og livskvaliteter. Svinesund ligger bare 59 km unna, mens avstanden til Oslo er 53 km.

| Bebyggelse

Det er stort potensial for variert bebyggelse på denne tomten, som kan tilpasses ditt spesifikke forretningsbehov. Inntil 24 000 m2 i tre etasjer + evt. underliggende parkeringsetasje.

| Beliggenhet

Tomten har en svært god og meget sentral beliggenhet tett ved E6, Moss syd. Beliggende ved avkjøringen av/på E6, ved Årvoll, har den ikke bare en lett tilgjengelighet, men også utrolig god eksponering mot all trafikk, både på E6 og Fv 118. Rett ut på E6 til de andre Østfoldbyene, Oslo og riksgrensen på Svinesund.
Kort vei også til fergeforbindelsen Moss-Horten.

| Adkomst

Enkel adkomst, med umiddelbar tilgang til hovedveier og transportnettverk.
Fra E6. Ta av avkjøring Moss syd, Årvoll, og kjør mot Moss. Tomten ligger da umiddelbart med innkjøring fra Fv 118, retning syd i rundkjøringen.
Fra Moss. Ta av mot E6 ved Plantasjen. I rundkjøringen rett før påkjøring til E6, ta av til høyre. Tomten ligger umiddelbart tilgjengelig etter denne rundkjøringen.

| Regulering

Planidentifikasjon: M216
Plannavn: Årvold Gård næringsområde
Ikraftredelsesdato: 24.11.2011

Planbestemmelser: Formål forretning, næring, kontor, kombinasjonslager/lett industri, innkvartering, bevertning og bensinstasjon.
Det er krav til estetisk uttrykk og fasader på grunn av byggenes synlighet mot E6 og Årvollforbindelsen (Fv 118)
Tillatt BYA 75 % inkl. utvendig p. plasser. Maks byggehøyde kote 48. (dvs. 3 etg.)

| Standard

Ferdig regulert og byggeklar. Infrastruktur ferdig opparbeidet frem til tomtegrensen med unntak av strømforsyning, som må prosjekteres for det planlagte behov. Tomten er geoteknisk undersøkt og rapport overtas av kjøper. Selger har også inngått utbyggingsavtale med Moss kommune vedr. bygging, standard, overtakelse og drift av områdets infrastruktur. Trafikkmengden på Fv 118 og forbi er 16 0000 og på E6 ca. 35 000 kjøretøyer pr. døgn.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er romslig og har en gunstig form.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

400 m å gå til bussholdeplass Kremmerhuset Fv. 118

Ruter
200: Moss-Larkollen
201: Moss-Saltnes
204: Ekholt
253: Moss
600: Solli-Moss
630: Halden-Fredrikstad-Moss
633: Moss-Sarpsborg-Halden
VY3: VY3 Sarpsborg-Oslo

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Utskrift grunnbok 164/296
Plankart regulering
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Utbyggingsavtale
Nøkkelopplysninger - Årvoll Næringseiendom AS
Kommunal Informasjon om vann og avløo
Kommunal informasjon Vegstatuskart
Kommunal informasjon om legalpant
Kommunal Informasjon om gebyr og eiendomsskatt
Grunnundersøkelse
ROS-analyse geoteknikk
Søknad om opprettelse av matrikkelenhet / fradeling
Søkn om fradeling_redegj supplering
Erklæring om rettighet i fast eiendom
Krav om matrikulering
Vedlegg ltil rettighetserklæring -VA.pdf
Vedlegg 2 til rettighetserklæring -vei
Vedlegg ltil Matrikulering - Grunnboksutskrift
Søkn fradeling_rev situasjonskart_vannledning_avkjørsel
Sendes samlet som egen vedleggsfil på forespørsel

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.


Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800