Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

188 m2

Bruttoareal

188 m2

Prisantydning

4 200 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

| Kort om eiendommen

Denne kontorvillaen nesten midt i byen er meget sjarmerende, men har innvendig et behov for oppussing.

| Bebyggelse

Grunn og fundament
Fundamentert med grunnmur av granitt / betong. (Noe løse fuger i granittmur.)
Drenering
Drenering antas å være fra byggeår.
Krypkjeller er ikke undersøkt.
Ytterveggs-konstruksjoner og etasjeskiller
Yttervegger i mur- og trekonstruksjoner. Etasjeskiller i tre.
Fasader
Pusset og malte overflater av murverk. Noe trepanel med overflatebehandling.
Takkonstruksjon og taktekking
Halvvalmet takkonstruksjon tekket med betongtakstein. Stigetrinn til pipe. Tilbygg har skråtak. Lav takvinkel for takstein.
Takrenner, nedløp og beslag
Takrenner, beslag og nedløp i plastbelagt stål.
Innvendig overflater vegger
Malt strie.
Innvendig overflater gulv
Laminat, teppe, fliser og belegg.
Det er registrert noe skjevheter i konstruksjonene.
Innvendig overflater himling
Panel.
Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredning etter virksomhetens bruk.
Elektrisk primæranlegg
Elektrisk anlegg tilpasset virksomhetens bruk.
Brannvarslings systemer
Røykvarsler og slokkeapparat.
Vinduer
Isolerglass med treramme.
Velux takvinduer beslått utvendig.
Innvendige trapper
Tretrapp til 2.etg.
Baderomsinnredning
Baderomsinnredning og wc.
Utvendige dører og vinduer
Ytterdør i tre.
Heve- og skyvedør til sosialt rom.

| Eiendommens potensiale

Passer for små kontorbedrifter, og eie fremfor leie gir en fin pensjonssparing. Ypperlig egnet for kreative miljøer, regnskap, behandlere av ulike slag osv.

| Innhold

Med dagens innredning og bruk har bygget 6 kontorer, kjøkken, sosiale rom og trapperom fordelt på 2 plan.

| Beliggenhet

Sentralt i Moss rett ved innfartsveien til Moss både nord og sydfra - kun 1,5 km fra E6. Gangavstand til jernbanen, fergen og gågaten. Eksponering mot en av byens mest sentrale gater.

| Adkomst

Enkel adkomst fra Klostergata i begge retninger.

| Parkering

Biloppstillingsplass for én bil i bakgård, ellers gateparkering etter gjeldende bestemmelser.

| Regulering

Planidentifikasjon: 307
Plannavn: Klostergata - Ryggevegen RV 119 del 1 og 2
Ikrafttredelsesdato: 01.11.2005
Bygget er en del av et verneverdig bygningsmiljø. Bebyggelsen skal bevares og tillates ikke revet. Bygningens eksteriør skal ved fornyelse eller reparasjon opprettholdes evt. endres til dokumentert eldre eller opprinnelig tilstand. Bygningsmessige tiltak innenfor områdene kan ikke tillates før det foreligger uttalelse fra antikvarisk myndighet. Se vedlagte reguleringsbestemmelser.

For ytterligere informasjon om reguleringsplan- og bestemmelser, se vedlegg. Dersom bygget skal benyttes til annet formål enn dagens status har kjøper ansvar for avklaring med kommune, m.m.

| Standard

Bygget trenger vedlikehold og oppgraderinger.

| Beskrivelse av tomt

Bygget eier en ideell andel av sameiets tomt, og denne er opparbeidet med gruset gårdsplass og noe beplantning.

| Oppvarming

Bygningen oppvarmes elektrisk med varmekabler og panelovner, samt gass-peis i møterom i 1. etg.

| Byggemåte / Konstruksjon

Yttervegger murt i tegl og med trebjelkelag og trekonstruksjoner i takverk.

| Ventilasjon

Bygget har ikke mekanisk ventilasjon.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

200 m til bussholdeplass og 10-12 minutter å gå til jernbanestasjon og fergeforbindelse til Horten.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Vedlegg til salgsoppgaven
Grunnboksutskrift
Kommunal informasjon
Takst
Informasjon fra forretningsfører
Idéprosjekt for bedre utnyttelse av bygningen

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formueansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca. 2,5% av kjøpesummen.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800