Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

5500 m2

Bruttoareal

5500 m2

| Kort om eiendommen

Eiendommen Vålerveien 147 har i mange år vært benyttet til lagring av råvarer, byggematerialer, utrangerte kjøretøyer, brakker, containere med mer. Eiendommen skal nå ryddes og eksisterende bygg rehabiliteres. På de nesten 8 000 m2 med ubebygget tomt skal det oppføres et eller flere bygg på til sammen inntil 5 500 m2, med plasskrevende handel eller service, lager eller produksjon.

Eiendommen er nylig solgt, og de nye eierne har store planer om å få denne eiendommen opp å skinne igjen. Den gamle bygningsmassen vil fremstå som ny, og i sammen med de planlagte nybyggene vil dette vise hvilken attraktiv beliggenhet dette er.

| Bebyggelse

Eksisterende bygg skal rehabiliteres grundig utvendig og innvendig. For mulige nybygg er det foreløpig kun laget noen skissemessige mulighetsstudier. Det som faktisk skal bygges må prosjekteres grundig i samarbeid med bruker av bygget. Utseende, materialbruk og form kan i stor grad påvirkes av bruker.

| Eiendommens potensiale

Dette er eiendommen som "alle" har glemt, men som ligger knallfint til i kort avstand fra sentrum, med glimrende forhold både for bil og buss. Kort vei fra E6 og Mosseporten senter hvor folk fra hele byen og distriktet handler.

| Beliggenhet

Solgaard Skog er et veletablert næringsområde ved Mosseporten, cirka 2 km øst for Moss sentrum. Området ligger i krysset mellom E6 og innfartsveien til byen, og beliggenheten egner seg spesielt godt for virksomheter som ønsker seg en strategisk beliggenhet ved E6 i Moss.
Beliggenheten er spesielt god for importbedrifter som ønsker god kommunikasjon med containerhavnen i Moss.

Befolkningen i de grunnkretsene i Moss nord og vest og ?Våler vest som kundemessig sokner til dette området, er på ?41000 mennesker!

| Adkomst

Fra avkjøring 14 på E6 ved Mosseporten > kjør 650 m sydover langs Vålerveien > eiendommen på vestre side.

| Parkering

Det legges opp til at alle bygg får god parkeringskapasitet.

| Regulering

Reguleringsplan: Solgaard Skog. Eksisterende og nytt industriområde
Godkjent 30.04.85. Formål: Boligbebyggelse, trafikkarealer, parkbelte, industri, verksted, engros, lager og forretningsvirksomhet.
Tillatt BYA 65 % Tillatt byggehøyde 14 m.
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelse.
I tillegg omfattes eiendommen av "Kommuneplanenes arealdel 2021-2032 Vedtatt 20.03.21

| Standard

I de eksisterende byggene skal det støpes nye, pelefundamenterte gulv, nye fullisolerte yttervegger, og innredning, inngangspartier osv. etter leietakers behov. Nybygg vil få standard, utseende, materialbruk og form som i stor grad kan påvirkes av bruker.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er flat og ligger på hjørnet Vålerveien, Tjernveien. Dette vil gi en meget god eksponering mot trafikken forbi som er betydelig.

| Oppvarming

Byggene som prosjekteres vil bli utstyrt med det nyeste og mest energiøkonomiske utstyr for oppvarming.

| Offentlig kommunikasjon

Det er ca. 400 m til bussholdeplass med følgende rutetilbud:
23: Sykehuset-Mosseporten (hyppige avganger)
620: Moss-Våler-Svinndal
641: Askim-Elvestad-Moss

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800