Eiendom til salgs:

Oksval/rammetillatelse – 3 prosjekterte eneboliger i et av Nesoddens mest populære boområder!

Støps vei
1456 Nesoddtangen

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

2623 m2

 

| Kort om eiendommen

- 3 boligtomter i etablert boområde - kun 300 meter til fjorden.
- Nesodden kommune har gitt rammetillatelse for oppføring av 3 eneboliger, datert 11.09.2023.
- Gode solforhold og mulighet for utsikt fra øverste etasje.
- Kort vei til buss som korresponderer med nesoddbåten.
- Gangavstand til barnehage og skoler.

| Beliggenhet

Utviklingseiendom i attraktivt og barnevennlig boligområdet på Oksval i Nesodden kommune. Kun 300 meter til Oksval brygge med båthavn og badeplass. Nærområdet består av etablert villabebyggelse. Det er gangavstand til skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon. På Tangen ligger kommunehuset og handlesenter med diverse butikker. Rundt 7 minutters gange til buss som korresponderer med båtene mot Oslo og Lysaker. Reiseavstand med bil: ca. 25 min til Vinterbro, 25 min til Drøbak, 35 min til Ski og 45 min til Oslo S. Nesodden har hatt landets største boligprisvekst de senere år. Landlig beliggenhet ved fjorden kombinert med nærhet til Oslo har gjort området populært for pendlere.

| Adkomst

Ta av ved Nesset og følg fylkesvei 156 mot Nesoddtangen. Ta inn Oksvalveien på høyre hånd og følg denne mot Oksval brygge. Støps vei på høyre side.

| Regulering

Eiendommen er avsatt til formål boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.03.2019 og stadfestet 08.06.2020. Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse i reguleringsplan "Oksvalveien", vedtatt 29.11.1985 og sist endret 21.11.1995. Utdrag fra bestemmelser: I området skal det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. Som del av boligen kan innpasses en hybelleilighet eller en generasjonsleilighet. Tillatt bebygd areal er 15 %. Garasjer/uthus inntil 36 m2 inngår ikke i tillatt bebygd areal, ev. overskytende areal regnes med. Høyde på frittliggende enebolig over ferdig planert terreng skal ikke overstige: møne 9,0 m, gesims 6,5 m. Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt prospekt. Det forutsettes at interessenter setter seg godt inn i gjeldende bestemmelser og plan før bud avgis. Som i vilkår for tillatelse til deling er det signert og tinglyst en villighetserklæring om at Oksvalveien og Støps vei skal opparbeides i samsvar med pbl. § 18-1.

| Beskrivelse av tomt

Metra Næringsmegling AS er engasjert som megler til å avhende 100% av aksjene i selskapet Støps vei 6 AS, org.nr. 923 325 018 (Selskapet) med underliggende eiendom gnr. 2, bnr. 1741, 1742 og 1743 i Nesodden kommune (Eiendommen).

Eiendommen er på totalt 2.623 kvm. og består av 3 nylig fradelte boligtomter på hhv. 803, 1.036 og 784 kvm. Kommunens tillatelse til fradeling (datert 12.10.21) og Statsforvalterens vedtak (datert 09.03.22) ligger vedlagt i prospekt. Eiendommen er svakt skrånende mot nord og består hovedsakelig av naturtomt. Eksisterende uthus/garasje forutsettes revet i forbindelse med oppstart av byggearbeider. Utvikling er planlagt ved opparbeidelse av ny felles internvei fra nordre parsell (situasjonskart vedlagt) med tinglyst veirett. 5 naboeiendommer har kommunalt vann og avløp via privat fellesledning som p.t. går over eiendommene. Private vann- og avløpsledninger er planlagt lagt i grøft langs ny internvei og må hensyntas ved utvikling. Nesodden kommune har gitt rammetillatelse til oppføring av 3 eneboliger på hhv. 230, 275 og 275 kvm. Utomhusplan, fasade-, snitt- og plantegninger, utarbeidet av Adaptiv Arkitekter AS, utleveres på forespørsel.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

- Nesodden kommunes tillatelse til fradeling, datert 12.10.21.
- Statsforvalterens vedtak, datert 09.03.22.
- Utskrift fra grunnbok.
- Eiendomsinformasjon fra Nesodden kommune.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen. Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet. Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor. Dersom det blir bestemt at man kjøper eiendommen fremfor selskapet må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125