Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

23600 m2

 

| Kort om eiendommen

Moss og Våler Næringspark er en attraktiv næringspark for arealkrevende virksomheter. Tomtene ligger sentralt plassert i Østfold med kort avstand til både E6 og E18. Strategisk plassert med gode veiforbindelser til både Oslo og Europa.

Moss Havn som er en av Norges mest effektive containerhavner, etablerer nå dryport rett ved næringsparken. Det gir svært gunstige logistikkostnader for bedriftene her.

| Bebyggelse

Tomten selges ubebygget men er byggeklar.

| Innhold

Parken inneholder i dag store logistikkbygg for UNIL, Norgesgruppens "private label", kontor, verksted og lager for flere større entreprenørvirksomheter. Øvrige bedrifter på området: Rune Jørgensen AS, Kraft Energi & Brønnboring AS, Knut Bjerke AS, Bergteknikk øst AS, Renome AS, Thorsnes utvikling AS, Svinndal Grave & Anleggsservice AS, Lagerseksjoner AS m. fl.

| Beliggenhet

Tomteområdet ligger meget strategisk plassert midt i Østfold, nordøst for Moss med ca 10 min kjøring til både E6 og E18, som er de viktigste veiene inn til regionen og Norge. Området ligger samtidig innenfor 20 minutter kjøreavstand til fergeforbindelsen Moss-Horten og Oslofjordtunnelen, som begge er knutepunkter mellom vest- og østsiden av Oslofjorden.

STRATEGISK PLASSERING
Østfold grenser til Akershus i nord og til Sverige i både sør og øst. Og midt i Østfold, med umiddelbar nærhet til E18 og E6, som de viktigste veiene inn til regionen og Norge, ligger Moss og Våler Næringspark. Med andre ord; Moss og Våler Næringspark ligger svært strategisk plassert og er et attraktivt sted å etablere en bedrift. Avstandene i Østfold er små. E6 fra Oslo går gjennom Moss og Sarpsborg, og fra hovedveien går sideveier til Fredrikstad og Halden. Moss og Våler Næringspark ligger ca. 45 minutter fra Oslo. Moss har havn, jernbane samt ferje over til Vestfold. Nye E18 er snart på plass, og betyr svært god veiforbindelse til Oslo og Europa.

KORT VEI TIL FERGE OG TUNNEL
Østfold har kyststripe mot Oslofjorden på hele vestsiden med Vestfold på den andre siden av fjorden. Tomteområdet ligger innenfor 20 minutter kjøreavstand til fergeforbindelsen Moss-Horten og Oslofjordtunnelen, som begge er knutepunkter mellom vest- og østsiden av Oslofjorden.

KORT VEI TIL SVERIGE
E6 er den viktigste hovedveien gjennom Østfold og passerer grensen til Sverige ved Svinesund. Et kort stykke unna ligger E18 hovedveien mellom Oslo og Stockholm som tar deg over grensen ved Ørje.

| Adkomst

Fra Oslo/E6 > avkjøring 14-Patterødkrysset 160 m > i rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Rv19 > følge denne 280 m > i rundkjøringen fortsetter du rett frem til Vålerveien/Rv120 > følg denne 4,6 km > i kryss rett etter Rødsund Bro, sving til venstre og inn på Rv120 > følg denne 2,6 km > sving til venstre og inn på Granittveien som er bestemmelsesstedet. Avstand fra E6 7,8 km.

| Regulering

NASJONAL AREALPLANID:3018_72
PLANTYPE:Detaljregulering
IKRAFTTREDELSESDATO: 04.05.2023
Formål: Industri- og lagerbebyggelse med underordnet kontorvirksomhet og tilhørende anlegg.
Tillatt BYA 70 %
Tillatt byggehøyde 15 m

| Beskrivelse av tomt

Byggeklar næringstomt 23,6 da - industri/ logistikk. Tomten er ferdig utsprengt og planert. Gode grunnforhold, enkel adkomst, eksponering. Tillatt BYA 70 %. Byggehøyde 15 m. Tomten selges samlet og deles ikke. Overtakelse 6 - 8 uker etter avtaleinngåelse. Vann, avløp, og fiberkabel (Telenor) til tomtegrensen. Strøm kan hentes fra nærmeste trafo på området etter avtale med nettleverandør.

| Oppvarming

Det er ønskelig at virksomhetene i MVNP skal tilknyttes fjernvarmeanlegget i området. For detaljinformasjon om dette, se brosjyren som er prospektbilag som utleveres om ønskelig. Pristilbud på anleggsbidrag gis av Våler Fjernvarme til hver enkelt tomt. Dersom man blir enige om et slikt anleggsbidrag og bestiller tilknytning så dekker tilknytningsavgiften grøfter og rør helt inn til og med varmesentralen inne i bygget.
På området ligger en miljøvennlig fjernvarmesentral med konsesjon for hele området. Dersom man har ambisjoner om Breeam-sertifisering eller annen miljømerking er dette et positivt element. Det vil også gi en besparelse i forhold til at man slipper investering og drift av egen fyrsentral. Det er etablert høyspentkapasitet i området. Lavspentanlegg er etablert via nødvendige trafostasjoner internt i området. Det er etablert fiberlinjer til området med god kapasitet. Alle tomter er tilrettelagt for påkobling.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Reguleringsplan med vedtekter og beskrivelse
Utskrift av grunnbok
Tinglyste servitutter
Våler kommunes gebyrregulativ
Informasjonsbrosjyre om fjernvarme

| Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift, som utgjør et tillegg på ca. 2,5% av kjøpesummen. I tillegg kommer gebyr for fradeling og oppmåling av eiendommen. Det henvises til prospektets info om gebyrer og avgifter. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av best. i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 18 måneder etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.

Formueansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f. eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.

Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

| Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800