Eiendom til salgs:

Lagerseksjoner under bygging! 9 seksjoner solgt.

Myrveien 8
1640 Råde

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

72 m2

Bruttoareal

72 m2

Prisantydning

1 390 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Lagerseksjoner med sentral beliggenhet og kort vei til E6. Alle seksjonene levere med sluk i gulv tilknyttet oljeutskiller som muliggjør f. eks. vask av kjøretøy.

| Bebyggelse

Lagersekjsoner. Bygningen føres opp på støpt, isolert betongdekke, bærekonstruksjoner i stål og yttervegger med isolerte stålelementer. Taktekke med TRP takplater el. Hver av seksjonene får sluk i gulv tilknyttet oljeutskiller, kjøreport, klargjort med vann/avløp for toalett, og grunninstallasjon for EL.

| Innhold

Lagerseksjoner til salgs i prosjekt med totalt 13 seksjoner(totalt 1080 kvm.). Lagerseksjonene utgjør ca. 72 kvm. BTA og overleveres som beskrevet under:

Standardleveranse:

Konstruksjon:
- 1080 kvm. lagerbygg(+ teknisk rom 3 kvm) TEK 17
- Yttervegger i sandwich Pir 100/1200 B-S1
- Vegger mellom seksjoner EI30
- 4,5 meter fri høyde innvendig og ca. 6 meter mellom dragere
- Yttertak TRP 128 takplater i stål, galvanisert
- Betonggulv med 100mm isolasjon, stålglattet og støvbundet. Sluk i gulv
- Elektrisk leddport(bxh 4mx4,5m) med vinduer, 1 fjernkontroll og ståldør med egen låsesylinder

EL:
- Strømmåler til hver seksjon i felles hovedtavle
- Underfordeling 4x25A 400V hovedsikring i hver seksjon
- Grunnbelysning , 100-150 lux
- 1 stk. lysbryter over dør med fotocelle og lysbryter
- 1 stk. stikkontakt ved endefordeling
- Strøm til port
- 1 stk. 16A 3-fas
- Klargjort brannvarslingsanlegg med mulighet for varsling til vaktselskap og/eller brannvesen
- Panelovn i teknisk rom

VA/VVS:
- Hver seksjon leveres med 1 stk. gulvsluk, 1 stk. oppstikk 110mm spillvann og 1 stk. oppstikk 32mm vannledning

Gjennomføring av prosjektet forutsetter 60% forhåndssalg. To seksjoner er solgt.

Fellesutgifter for sameiet:
Fellesutgifter skal dekke løpende kostnader knyttet til sameiet som f.eks. forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold, serviceavtaler etc.
Utgiften fakturers månedlig.

Tilvalg Myrveien 8
Mesanin:
Mesanin og trapp utført i tre. Bredde 3 m lengde 6 m. Kr 69.000, - eks mva
Mesanin i metall 36 kvm.
Inkludert utenpåliggende trapp (velg side sett forfra)
Komplett rekkverk i front, fri høyde velges av kjøper, men fri høyde
over 3300mm kan ha et pristillegg. Standard ubehandlet spongulv, 38
mm. Ekstra tilvalg som økt kapasitet, pallport og innfelt trapp er mulig. Fra kr 139.000, - eks mva
Toalettrom:
2 ,1 m2, tak høyde 2,40. 1 stk gulvmontert toalett. 1 stk håndvask
m/batteri. Betonggulv. Reisverk kledd med mdf panel basic utvendig
og innvendig. Dør. Kr 23.800, - eks mva
Ekstra belysning:
Ekstra armatur i tak 2 stk: kr 6.700, - eks mva
Ekstra armatur i tak 4 stk: kr 11.300, - eks mva
Varmepumpe:
Luft til luft varmepumpe type Mitsubishi electric Kaitek 6600,
eller tilsvarende. Inkl 16A kurs og montering. Kr 34.600, - eks mva
Epoxy på gulv:
3-komponents epoxsystem. Tykkelse 2 mm. kr 485,-/kvm eks mva.
Priser låst frem til 01.10.2023

| Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet på Åkeberg Industriområde i Råde. Velutviklet næringsområde med ulike lager- og industrivirksomheter med enkel adkomst til E6.

| Adkomst

Kort kjørevei fra avkjøring E6 ved Missingmyr. Se kartinformasjon.

| Regulering

Eiendommen ligger under Kommuneplan Råde kommune, detaljregulert under reguleringsplan: Åkeberg Industriområde, med formål: Forretning/kontor/industri,
Se vedlagt reguleringsbestemmelser for ytterligere informasjon.

| Beskrivelse av tomt

Eksisterende tomt skal fradeles og for sameiet vil tomtearealet utgjøre ca. 2 600 kvm. til felles bruk.
Tomten opparbeides med asfalterte transportarealer og foran seksjonenes kjøreporter.

| Oppvarming

Seksjonene leveres uten varmekilde.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.
Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.
Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.
Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.
Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.
Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130