Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

640 m2

Bruttoareal

640 m2

Prisantydning

7 500 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Eiendommen er opprinnelig oppført i 1986 og vesentlig oppgradert i forbindelse med omgjøring til lagerseksjoner. Lagerbygg på totalt 4.400 kvm. som er seksjonert i 13 seksjoner hvorav seksjon 1, 3 og 11 nå er tilgjengelig for salg. De 3 seksjonene er på hhv. 86, 640 og 670 kvm.

| Bebyggelse

Jellestadveien 1 består av seksjonert lagerbygg med totalt 13 seksjoner i ulik størrelse. Eiendommen har også en kontorseksjon med mulighet for leie av enkeltkontorer.
I fellesarealer er det tilgang til toaletter.

| Innhold

Jellestadveien 1, totalt 11 lagerseksjoner.
Det er 100% av aksjene i eierselskapet som selges.

Følgende seksjoner er ledig for salg:

Seksjon 1 (Jellestadveien 1 seksjon 1 AS): Totalt 642 kvm. BTA. Lager med toalett og dusjrom.
Arealet har 2 kjøreporter med mulighet for gjennomkjøring i lokalene. Reoler som vist på bilder kan medfølge seksjonen.
Seksjon 1 disponerer 4 parkeringsplasser.
Fri takhøyde ca. 5m, og ca. 6,5 mellom dragere. 2 stk. kjøreporter 4x4m.


Seksjon 3 (Jellestadveien 1 seksjon 3 AS): Totalt 670 kvm. BTA, Lager, kontorer, garderober og toalett.
Kontor og garderober/toaletter utgjør ca. 230 kvm. fordelt på to plan(ca. 115 kvm. fotavtrykk). Kontordelen kan eventuelt fjernes til fordel for større lagerareal.
Seksjonen har tilgang til kjøreport med lasterampe.
Seksjon 3 disponerer 4 parkeringsplasser.
Fri takhøyde ca. 5m, og ca. 6,5 mellom dragere. Lasterampe ?med kjøreporter 2,9x3,5m.

Seksjon 11 (Jellestadveien 1 seksjon 11 AS): Totalt ca. 86 kvm. BTA. Lager med kjøreport.
Kjøreport 3x3,5m.

Alle seksjonene har oppgraderte EL-skap med egen måler og 230V anlegg. Det er tilgang til 400V på eiendommen.
LED-belysning i tak.

Eiendommens fellesarealer inneholder toaletter og tekniske rom.

Felleskostnader i sameiet utgjør NOK 81,- per kvm/år inkl. mva. til inndekning for strøm i fellesarealer, forsikring, brannteknisk installasjon og vaktmester.

| Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet på Borgenhaugen med enkel adkomst fra Rv. 22 mot Rakkestad.
Næringsområdet med ulike lager og salgsvirksomheter.
Avstand til E6 ca. 6 km.

| Adkomst

Fra avkjøring E6 ved Årum, følg Rv. 22 mot Sarpsborg. Ta til høyre i rundkjøring nr. 2 mot Rakkestad. Følg Rv 22 mot Rakkestad, eiendommen ligger på venstre side etter ca. 3,5 km.(ved avkjøring til Sarpsborg Bilsenter).

| Standard

Eiendommen er opprinnelig oppført i 1986. I forbindelse med oppdeling til lagerseksjoner er fasaden oppgradert og etterisolert med nye sandwich elementer, nye kjøreporter, oppgradert EL-installasjon og LED-belysning i tak.

| Beskrivelse av tomt

Tomten utgjør ca. 10642 kvm. og er felles i sameiet.

| Oppvarming

Elektrisk.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Situasjonsplan
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok
Tinglyste avtaler
Kjøpekontrakt AS
Opplysninger fra Sarpsborg kommune
Kommunale avgifter og gebyrer

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453