Eiendom til salgs:

Frogn – Næringstomt med strategisk god beliggenhet – kort vei til Drøbak og E6!

Osloveien 152
1449 Drøbak

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Prisantydning

8 900 000 kr

| Kort om eiendommen

Osloveien 152 i Drøbak er en attraktiv eiendom med strategisk beliggenhet. Tomten ligger nær krysset Holtebråtveien/Osloveien og har god tilknytning til hovedveier og offentlig transport, noe som gjør det lett å komme seg til og fra Drøbak sentrum og E6.

Eksisterende bygningsmasse på ca. 250 kvm er i enkel forfatning. Tidligere er eiendommen blitt brukt til ulike formål som rigg og drift for Mesta, lagring av kontainere/utstyr og vedproduksjon/-utsalg. Videre utvikling er avhengig av reguleringsendring. Fremtidig potensial for utvikling er vurdert til rundt 3.000 kvm.

| Innhold

Fastsettelse av markedsverdi må ses i lys av tomtens plassering, størrelse, utnyttelse og formål, samt tilgjengelighet/nærhet til kommunikasjon. Markedsverdi for tomt er vurdert ut i fra at eiendommen ligger innenfor tre ulike reguleringsområder:

- Uregulert (LNF) ca. 12.666 kvm á NOK 50/kvm = NOK 633 300,-
- Offentlig veg og grøntanlegg ca. 18.000 kvm ´NOK 175/kvm = NOK 3 150 000,-.
- Tjenesteyting og kommunalt anlegg ca. 7.500 kvm á NOK 750/kvm = 5 625 000,-
Tomtestørrelsen innenfor hver kategori er omtrentlig. Markedsverdi samlet er vurdert til NOK 8 900 000,- etter justering for redusert utnyttelsesmuligheter for deler av tomten.

| Beliggenhet

Osloveien 152 har en svært attraktiv beliggenhet, god profilering mot innfarten til Drøbak sentrum og enkel tilknytning til hovedveinettet. Tomten er strategisk plassert mellom Drøbak City og Oslo Logistikkpark Drøbak (OLD) med kort avstand til E6 og E134 ved Oslofjordtunnelen, med forbindelse videre til Drammen og Vestfold. Eiendommen er i hovedsak ubebygget tomt, med unntak av to mindre lagerskur.

| Adkomst

Osloveien 152 er lett tilgjengelig via E6 og E18. Fra Oslo tar man E6 sørover og deretter E18 mot Drøbak. Man følger så skilt mot Drøbak og tar av på Fv152, også kjent som Osloveien. Denne ruten fører direkte til Osloveien 152. Drøbak er godt forbindelse til Oslo via buss. Busslinje 500 går fra Oslo til Drøbak og stopper nær Osloveien 152. Samlet sett er Osloveien 152 lett tilgjengelig uansett hvilken transportmetode man velger.

| Regulering

Eiendommen ligger i regulert område:
Reguleringsplan: FV. 152 Måna - Gislerud, godkjent 15.06.15. Formål: Planen skal legge til rette for etablering av ny fv.152 mellom Måna og Gislerud. For Heerveien og kopling til Skanseveien vedtas alternativ 2, som innebærer venstresvingefelt til Skanseveien. Eldre reguleringsplan. I tillegg omfattes eiendommen av "Kommunedelplans arealdel, vedtatt 16.06.23. Konferer megler for kopi av reguleringsplan med bestemmelser.

Regulering av tomten er i dag tredelt. Den vestre delen av tomten (rundt 13 dekar) er ikke regulert. Områder langs veien er regulert til vegformål og annen veggrunn, grøntareal. Området rundt nåværende bygningsmasse er regulert til øvrig kommunalteknisk anlegg. Reguleringsbestemmelser viser ny vei med rundkjøring over tomten. Det foreligger ingen konkrete planer for ombygging av vei med rundkjøring og det er lite trolig at dette vil bli prioritert de nærmeste årene. Før det kan oppføres ny bebyggelse på eiendommen må det søkes om ny tilpasset regulering. Kommuneplanen fastsetter arealformål som Tjenesteyting nåværende, utnyttelsesgrad er ikke spesifisert.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

Det er kort vei til offentlig kommunikasjon med buss.

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125