Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

900 m2

Bruttoareal

900 m2

Arealspesifikasjon

1. etg: 900 kvm Areal A

| Kort om eiendommen

Eiendommen ligger i tilknytning til Fredrikstad sentrum i etablert næringsområde. Hoved arealet har svært god synlighet og god parkeringsdekning.

| Bebyggelse

Eiendommen består av flere bygg.
Hovedbygg er oppført 1948 og påbygget i 1962.

| Innhold

Areal A: ca 900 kvm. Showroom/lager og sosiale soner.
Areal B: Ca. 150 kvm. Lager.

| Beliggenhet

Eiendommen har en meget sentral og attraktiv beliggenhet inntil Fredrikstad handelssentrum ved hovedinnfartsåren til sentrum. Eiendommen grenser mot offentlig kaiområde i Vesterelva. Vis-à-vis Vesterelva på Kråkerøysiden foregår betydelig eiendomsutvikling som også vil få ringvirkninger for dette området. Nordøstre del av
eiendommen ligger inntil adkomstbro til Værste området (Kråkerøy).

| Adkomst

Rv 110 mot Fredrikstad. Avkjøring Mossevei mot sentrum.

| Parkering

God parkeringsdekning.

| Standard

Lokalene har moderat standard med malte golv vegger og tak.

| Ventilasjon

Naturlig ventilasjon.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130