Eiendom til salgs:

Ferdig planert næringstomt med inntil 90% BYA i til salgs i Kongsvinger.

Mårvegen
2211 Kongsvinger

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

5028 m2

 

| Kort om eiendommen

Tomten er på ca 5 mål og ligger i et attraktivt industriområde.
- Maksimal utnyttingsgrad skal være %-BYA = 90 %
- Minimum utnyttelsesgrad skal være %-BYA = 40 %

| Bebyggelse

Tomten er ikke opparbeidet.

| Eiendommens potensiale

Tomten ligger i et område med mange kjente bedrifter og er egnet for tyngre industri/lager.

| Beliggenhet

Området har beliggenhet omtrent 3 km sør for Kongsvinger sentrum og har lett tilknytning til RV2.
kjøreavstand til Gardermoen og Eleverum er ca 1 time, og ca 20 minutter til Sverige.

| Regulering

Reguleringsplan: 8603 Føsker/Kletta industriområde
Godkjent 14.12.2006, revidert 01.03.2007.
Formål: Næring - Tyngre industri, Bestemmelser og retningslinjer datert 11.09.19.

Området ligger i ytterkant av byen og er i større grad egnet for tyngre nærings/industrivirksomhet.

| Diverse

Metra Næringsmegling AS er engasjert som megler til å avhende 100% av aksjene i selskapet Lagerseksjoner Kongsvinger AS, org.nr. 926 713 698 (Selskapet) med underliggende eiendom gnr. 24, bnr. 291 i Kongsvinger kommune knr 3401(Eiendommen).

| Beskrivelse av tomt

Tomten er ikke opparbeidet og har i dag vegetasjon.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125