Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

276 m2

Bruttoareal

276 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Det er 100% av aksjene Kirkegata 29 Sarpsborg AS som selges.
Sentralt beliggende næringseiendom i Sarpsborg til salgs. Eiendommen har en sentral beliggenhet i bykjernen. Utleid i dag til Jølstad Begravelsesbyrå. Ledigstilles for ny bruker/kjøper.

| Innhold

Hovedbygg i 2 etasjer - fordelt på kontorer, besøkelsesrom, møterom, kjøkken, toalettkjerne.
Det er tilbygg/ garasje med mulighet lager og kjøreporter i bakgården.

| Standard

Hentet fra rapport fra Hjellnes Consult AS:
Det bygningsmessige ved eiendommen fremstår i all hovedsak i tilfredsstillende teknisk- og vedlikeholdt stand. Leietaker har utført flere utbedringsarbeider, både ut- og innvendig, den senere tid. Eiendommen fremstår i god vedlikeholdt stand, men det vil likevel være behov for periodisk vedlikehold i kommende 10 års periode. Bygget ble oppgradert innvendig for ca. 3 års siden. Dvs. nye gipsvegger, himlinger og nye gulv. I tillegg ble belysningen skiftet og alle elektriske føringer, samt fordeler skap. Badet er også pusset opp, med nye fiser og innredning. Når det gjelder utvendig klimaskjerm, så er flere vinduer skiftet, yttervegger etterisolert og kledningen skiftet. Leietaker opplyser at bygningen sist ble malt for ca. 4 år siden og at det foretas jevnlig fasadevask.

Taktekkingen består av takstein. Alder er ikke kjent, men den er trolig eldre. Det er ikke opplyst om kjente lekkasjer fra taket. Det er behov for mosefjerning av taket i løpet av 2016. Det opplyses videre, fra leietaker, at loftet er etterisolert.
Garasjen er også oppgradert den senere tid. Her er kledningen skiftet, yttervegger isolerte og vinduer byttet, samt nytt elektrisk anlegg.

Eiendommen har begrensede tekniske anlegg. Det elektriske anlegget er av nyere dato og vurderes å være i god stand, med lang restlevetid. Bygget har seriekoblede røykvarslere, som dekker både hovedhuset og garasjen.
Internkontroll av slukkeutstyret blir ivaretatt. Det er montert en varmepumpe i bygningen i 2014 og det er i tillegg montert nye varmeovner.

| Beskrivelse av tomt

Tomten er flat og asfaltert med parkering i bakgård.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Leiekontrakt
Målebrev
Situasjonsplan
Ledningsplan
Takst
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok
Tinglyste avtaler
Kjøpekontrakt AS

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060