Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

624 m2

Bruttoareal

624 m2

| Kort om eiendommen

Salget gjennomføres som vanlig eiendomssalg. Eiendommer ligger IKKE i et aksjeselskap.
Brutto årsleie kr. 800 000,- (med estimert markedsleie på bolig)

- Strategisk beliggende bygård med etablerte leietakere i næringsarealene.
- Attraktiv beliggenhet med god eksponering mot rundkjøring og gangavstand til jernbanestasjon og sentrum.
- Godt vedlikeholdt og oppgradert eiendomsmasse.
- Vestvendte leiligheter med sjøutsikt og god standard. Mye inventar i den største leiligheten kan medfølge salget.
- Gode inntekter og muligheter til å bo tilnærmet gratis.

| Bebyggelse

Eiendommen er bygget ut i 3 trinn hvor det originale bygget stod ferdig i 1937. Senere er det bygget på mot nord på 60 tallet og ny leilighet over 2. etasjer, samt bygget på kjeller mot syd i 1982.

Bygningen har betongfundamentering med støpte såler. Yttervegger er i tre bindingsverk og er tilleggsisolert med innblåsing. Paneler er godt vedlikeholdt.
Tak ble omtekket i forbindelse med nybygg i 1982 med ny underlagspapp, sløyfer, lekter og takstein.

| Eiendommens potensiale

Moss har opplevd en enorm utvikling de senere årene med mange større investeringer og etableringer gjøres i byen.
Positiv og solid befolkningsvekst og nærheten til Oslo som driver innflytningen til Moss. Mange bynære prosjekter øker attraktiviteten til Moss by.

| Innhold

Leilighetene er vestvendt og med flott utsikt over Mossesundet. Det er relativt store leiligheter med 4 og 2 soverom, 2 bad, samt vaskerom.

Næringsarealet i 1. etasje (Sola til Ola) utgjør ca. 188 kvm BTA og inneholder 10 kontorer av ulik størrelse, personalrom med kjøkken og toaletter.

Kjeller består primært av lagerarealer med et kontor/ oppholdsrom.
Oppholdsrommet er oppgradert av leietaker med glassfasade mot lagerdel, nyere kjøkken, gulvfliser og toalettrom med dusj. Garasjeport med innkjøring til lagerdelen.

| Beliggenhet

Veldig god eksponering midt i rundkjøringen på Melløs og langs Fjordveien og kun 1,5 km fra Moss sentrum. 5 min. med bil til Årvollkrysset med av/på kjøring til E6. God adkomst til E6 gjør at man favner en større radius. Store deler av Østfold og Follo ligger innen 35 min. med bil.

3 min. med bil til Høyda det primære handelsområdet i Moss.

| Parkering

God parkeringsdekning med 6 parkerings plasser foran næringsarealet på bakkeplan og ytterlige parkeringsmuligheter foran inngang til leiligheter og kjeller.

| Standard

Godt vedlikeholdt eiendomsmasse og vesentlige oppgraderinger de senere årene med blant annet oppgradert el anlegg i 2020, nye vinduer og terrassedører til leiligheter i 2016, rensing og behandling av takstein 2020, ny kjøkkeninnredning i leiligheter 2017, nye gulv og oppgradering av baderom i leiligheter i 2020, nyere røropplegg, samt nytt gulv i 1. etasje av næringsarealet i 2023.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

God tilgang til offentlig kommunikasjon (buss) med bussholdeplasser langs Fjordveien og like umiddelbart utenfor eiendommen. 1 km / 15 minutter i gangavstand til Moss togstasjon, fergeforbindelse Moss-Horten. Togtur til Oslo på ca. 30 minutter, og 35 minutter med ferge til Horten.

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060