Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

458 m2

Bruttoareal

458 m2

Prisantydning

9 900 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Alarm

Bredbåndstilknytning

| Kort om eiendommen

Næringseiendom beliggende til Nordbyveien som er en samlevei i området til Ski sentrum. Området består hovedsakelig av forretnings- og boligbebyggelse. Adkomst fra gateplan til
lokalet i 1. etasje, adkomst via trapperom til lokalet i kjeller og 2. etasje. Utleiebolig i 2. etasje

| Beliggenhet

Eiendommen er beliggende nær Ski sentrum i vei med trafikk til og fra Ski sentrum.
Infrastrukturen i området må ansees som god med lett tilgjengelighet til markedet i Stor Oslo. Offentlig kommunikasjon til området via tog og buss.
Søndre Tverrveg har erstattet rv.154 Nordbyveien som innfartsveg. Nordbyveien har blitt en miljøgate med funksjon som samlevei. Sentralt beliggende
med kort avstand til offentlig kommunikasjon, barnehager, skoler, Ski sentrum med
mangeartede forretninger kafeer, ulike servicetilbud og Ski storsenter. Parkering på
eiendommen.

| Parkering

Parkering på eiendommen og garasje med plass til en bil

| Regulering

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL
REGULERINGSPLAN FOR NORDBYVEIEN, SKI
Dato: 14.04.08
Plankartet er sist datert: 14.04.08
Endret: 19.01.10*
Formål: Frittliggende småhusbebyggelse
Eiendommen er oppført som BUTIKK/FORRETNINGSBYGNING i Gab-registeret

| Beskrivelse av tomt

Tomten er rektagulær og grenser til Nordbyveien i sør og tilliggende bebyggelse i nor, øst og
vest.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Leiekontrakt
Målebrev
Situasjonsplan
Ledningsplan
Takst
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok
Tinglyste avtaler
Kjøpekontrakt AS

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Mobil: (+47) 92029641

Telefon: 920 29 641

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: (+47) 97985060

Telefon: 979 85 060