Eiendom til salgs:

Ås sentrum – Attraktiv næringsseksjon på bakkeplan – God profilering og i umiddelbar nærhet til Ås stasjon!

Moerveien 14
1430 Ås

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

204 m2

Bruttoareal

204 m2

Prisantydning

3 700 000 kr

| Kort om eiendommen

Meget sentralt beliggende i Ås sentrum - god eksponering i veldrevet sameie.
Store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi stor vekst de kommende år.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

| Bebyggelse

Kombinasjonsbygg bestående av næringsseksjoner og boliger. Opprinnelig oppført i 1970. Modernisert i forbindelse med oppføring av nye leiligheter på øvrig del av eiendommen i 2010. Oppført med bærende konstruksjoner i stål og betong. Det er støpt dekke mellom under- og 1. etasje. Utvendig kledning ved panel og tegl. Næringsseksjonen ligger i byggets underetasje med direkte tilgang fra bakkeplan.

| Innhold

Underetasje (204 kvm BTA): Åpent forretningslokale, kontorer med plass til flere arbeidsstasjoner, møterom, kjøkken, lager/arkiv, wc og dusjrom.

Fleksibelt forretningslokale med mange bruksmuligheter i hjertet av Ås sentrum. God profilering i velkjent bygård med direkte inngang fra bakkeplan. P.t. innredet som forretningslokaler, men tidligere eier benyttet seksjonen til kontorer. Lokaler ble oppgradert i 2010 og holder gjennomgående god standard med malte overflater og parkett gulv i oppholdsrom. Flislagt gulv på WC og i dusjrom. Systemhimling med downlights i deler av himling. For øvrig delvis åpen himling med armaturer og lydplater.

| Beliggenhet

Attraktive kontor-/forretningslokaler med optimal plassering i Ås sentrum. Lokalene ligger med direkte adkomst fra gateplan og i umiddelbar nærhet til Ås stasjon med god kollektivdekning. God profilering mot handelsgate med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. En rekke igangsatte prosjekter vil revitalisere Ås sentrum og gi fantastiske forutsetninger for næringslivet: Samlokalisering mellom universitetet og veterinærhøyskolen, utbygging av Follobanen og ny sentrumsplan med store utviklingsprosjekter for boliger, handel, kontorer og kulturtilbud.

| Adkomst

Det er enkel adkomst med både bil og kollektivtransport. Ås stasjon i umiddelbar nærhet med jevnlige avganger til Moss og Ski/Oslo. Rikelig med bussavganger fra Ås sentrum til Ski, Drøbak, Oslo og Gardermoen. Med bil: Avkjøring fra E6 ved Korsegården. Følg Fylkesvei 152 mot Ås sentrum. Avkjøring fra F152/Drøbakveien mot Brekkeveien som ligger parallelt med Jernbanen.

| Parkering

Felles oppstillingsplass ved adkomst.

| Regulering

Eiendommen er regulert til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel 2022-2034. Eiendommen ligger i prioritert utviklingsområde for Ås sentralområde som vil føre til endringer og fortetting. Kommuneplanens arealdel og plankart kan utleveres på forespørsel.

| Beskrivelse av tomt

Tomt på 1.298 kvm. eies av sameiet. Fellesområder i tilknytning til seksjon 5 består av asfalterte oppstillingsplasser ved adkomst.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Seksjonen overtas med de oppvarmingskilder som står ved visning. Energimerke er hentet fra tidligere prospekt (2018) og det er ikke utarbeidet ny energiattest i forbindelse med nåværende salg.

| Ventilasjon

Ventilasjon fra fellesanlegg er lagt inn i alle rom. Avtrekk over tak.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Utskrift fra grunnbok, eiendomsinformasjon fra Ås kommune og eiendomsinformasjon fra forretningsfører.

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111