Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

590 m2

Bruttoareal

590 m2

| Kort om eiendommen

Eiendommen er beliggende i etablert næringsområdet på Kirkøy. På eiendommen vil det bli bygget 4 lager/verkstedseksjoner på 450 kvm. BTA. I tillegg planlegges det at hver seksjon skal ha en mesanin på 140 kvm. BTA.

| Bebyggelse

Hele prosjektet vil bli levert med høy standard i materialvalg.
Hver seksjon leveres med kjøre-port, 4 meter bred og 4,3 meter høy, samt 1 stk gangdør 90 x 190 cm.

Mesaninen leveres klargjort med heis og tekniske installasjoner som EL/VVS, og ønsket innredning som kontor m.m. etter tilvalg og ønsker.

| Innhold

4 STK. Næringsseksjoner som kan tilpasses kjøper/brukers virksomhet.
Seksjon 1: 1. etasje: 450 kvm lager/verkstedareal. 2. etasje:140 kvm mesanin
Seksjon 2: 1. etasje: 450 kvm lager/verkstedareal. 2. etasje:140 kvm mesanin
Seksjon 3: 1. etasje: 450 kvm lager/verkstedareal. 2. etasje:140 kvm mesanin
Seksjon 4: 1. etasje: 450 kvm lager/verkstedareal. 2. etasje:140 kvm mesanin

| Beliggenhet

Næringsseksjonene ligger på Kirkøy, ca 700m fra utgangen av tunnelen.
Nærmeste nabo med Byggmakker avd Hvaler og Viuno Hvaler Arbeidssenter.

| Adkomst

Kjør mot Hvaler via FV 108 mot Skjærhalden.
Tomtene ligger på venstre side av veien ca 700m fra utløpet av Hvaler tunnelen.
Det er ca 2 km til Skjærhalden sentrum.

| Regulering

Eiendommen omfattes av "Kommuneplan for Hvaler 2019 - 2031", vedtatt 20.06.2019
Formål: 1300 Næringsvirksomhet.
I følge vedlegg til kommuneplan gjelder planbestemmelser i kommuneplanens areal foran planbestemmelser reguleringsplan.
Kfr megler for oversendelse av selve dokumentet er benytt følgende link til kommuneplanens arealdel:
Kart: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/server/rest/services/Hvaler/KommuneplanHvaler/MapServer/2/1/attachments/3
Planbeskrivelse: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/server/rest/services/Hvaler/KommuneplanHvaler/MapServer/2/1/attachments/4
Planbestemmelse: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/server/rest/services/Hvaler/KommuneplanHvaler/MapServer/2/1/attachments/5

Reguleringsplan på området: Næringsområde Lammenes Kirkøy (plan id 82). Ikrafttredelsesdato 15.12.2006.
Formål: 120 Forretning. En mindre del av Tomt 3 omfattes av 663 Bevaring av landskap og vegetasjon (i bakkant av tomten) og 510 Høyspenningsanlegg (gjelder deler av parkeringsplass i forkant av samme tomte).
Se reguleringsplan og bestemmelser senere i prospektet.

| Diverse

Selger tar forbehold om at 3 seksjoner er solgt før byggestart/ igangsetting og at Hvaler kommune godkjenner endelig byggesøknad. Konferer megler.

| Standard

Bygget leveres med selvbærende plater i stål, og detaljer i treverk.
Ytter og innervegger leveres i isolerte sandwichelementer i henhold til NS.
Brannklasse 1 på vegger mellom seksjonene (EL30).

| Beskrivelse av tomt

Opparbeidet og asfalterte utearealer iht. tomteplan se vedlegg "tomt 3".

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon lager og mesanin etasje.

| Energimerking

Utføres ved ferdigstillelse - TEK 17.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som månder grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 18 månder etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.

Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.

Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130