Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

520 m2

Bruttoareal

520 m2

Prisantydning

11 000 000 kr

Kort om eiendommen

Attraktivt kombinasjonslokale for småindustri, produksjon, verksted og salg.
Reguleringsbestemmelser åpner for utvidelse på rundt 400 kvm.
Tett på E6 med nesten 2 millioner innbyggere innenfor en times reisetid.

Bebyggelse

Bygningen er fundamentert med støpt betongdekke til sprengsteinsfylling og antatt fast grunn. Ringmur i betong. Yttervegger er oppført i isolerte betongelementer utvendig kledd med armerte betongplater. Etasjeskiller i tre. Ytterdører fra byggeår i aluminium med isolerglass ved adkomst i 1. etasje. Vinduer med med 3-lags isolerglass fra fra 1986 med enkelte glass fra 2012 og 2018/2019. Takkonstruksjon av type saltak tekket med takpapp. Taktekking er fra 2001 utført av Follo Tak og Vedlikehold. Takrenner og nedløp og beslag av type plastbelagt stål antatt fra 2001. Drenering og fylling av gårdsplass utført i 2005/2006, samt utbedring av gårdsplass utført i 2020/2021. For ytterligere detaljer henvises det til takstrapport utført av Takstmannen AS, datert 16.05.22

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i Verpet næringsområde i Vestby kommune. I etablert næringspark med en rekke anerkjente aktører som Bauhaus, Oslo Fashion Outlet, Byggmax, Megaflis, Maxbo m. fl. Kort vei til Vestby sentrum med diverse forretninger, servicetilbud og Vestby stasjon med avganger til Oslo og Moss. Området ligger sentralt i forhold til E6 og E18 og er spesielt godt egnet for lager/logistikk, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon.

Adkomst

Avkjøring fra E6 til Vestbyveien ved Oslo Fashion Outlet (Vestby nord). Avkjøring fra Vestbyveien til høyre inn på Verpetveien ved Vestbysenteret/Holdbart.

Innhold

1. etasje (260 kvm): Entre/hall/trapperom, verkstedlokale med kjøreport, kontor og 2 wc.
2. etasje (260 kvm): Trapperom/gang, showroom, kontorlokale, kjøkken/spiserom, lagring og teknisk rom med ventilasjon.

Bygget er benyttet til snekkerverksted med tilhørende lager, men kan fungere fint for en rekke virksomheter innen produksjon, salg m.m. Verkstedlokale med adkomst via kjøreport og tilgang til lager i 2. etasje via luke i himling. Fleksibelt og arealeffektivt med god avstand mellom bærende konstruksjoner. Kontordel med separat inngang fra nord. Lyse kontorer og kjøkken med spiseplass i 2. etasje. Bygget henger sammen med med nabobygningen mot nord hvor utvidelse etter reguleringsbestemmelser er gjennomført.

Parkering

Godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Verpet - reguleringsbestemmelser, Id: 0068, datert 07.02.1978. I området skal oppføres bygninger for lett industri og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. Av detaljer i reguleringsbestemmelser kan nevnes utnyttelsesgrad 0,5, maksimal gesimshøyde 8 meter og maksimal mønehøyde 9 meter. Ut i fra bestemmelser vil eiendommen har et utbyggingspotensial på rundt 400 kvm. Kjøper bærer risiko for detaljprosjektering og nødvendige tillatelser ved eventuell utvikling. Reguleringsbestemmelser er innhentet og ligger som vedlegg i prospekt.

Ventilasjon

Balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning og med kjøling plassert i 2. etasje har ikke vært i bruk og må derfor tilpasses av ny eier. For ventilasjon til kjøkken, toalett og verkstedlokalet nede er det montert en kanalvifte som er avkoblet fra hovedanlegget. Kanalvifte byttet i 2019.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1.316 kvm. Eiendommen er opparbeidet med gruslagte arealer rundt bygningen, skrånende terreng mot vest. Godt med biloppstillingsplasser på egen eiendom.

Overtakelse

Eiendommen overtas uten leieforhold og med mulighet for snarlig tiltredelse.

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming av bygningen med stedvise panelovner. Eiendommen overtas med de oppvarmingskilder som står ved visning.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Prospekt med salgsbetingelser, utskrift fra grunnboken, samt eiendomsinformasjon fra Vestby kommune:
- Takst
- Eiendomsopplysninger
- Flyfoto
- Planopplysninger
- Bestemmelser til Vestby kommuneplan
- Kommuneplankart
- Reguleringsbestemmelser
- Grunnkart
- Detaljplankart
- Matrikkelbrev

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111