Fakta om eiendommen

Type lokale


Bygård/Flermannsbolig

Areal

463 m2

Bruttoareal

463 m2

Prisantydning

7 900 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kort om eiendommen

Fullt utleid utleiegård med totalt 12 hybler/leiligheter. Eiendommen leies i dag delvis ut til profesjonelle aktører.

Eiendommens potensiale

Det er utarbeidet et mulighetsstudie gjennom BAS Arkitekter for riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nye leiligheter. Se vedlegg i salgsprospekt.
Det er ikke startet dialog med Sarpsborg kommune for avklaring av dette.

Bebyggelse

Eiendommen består av en tomannsbolig og ett hybelhus.
Tomannsboligen er oppført i ca. 1906 med ringmur i granitt eller lignende. Yttervegger er oppført i tre-konstruksjoner, utvendig kledd med trepanel. Yttertak med saltakkonstuksjon, tekket med plater.
Bygningen er fortløpende vedlikeholdt og oppgradert over tid, og fremstår med gjennomgående god utleiestandard. EL-anlegg er oppgradert med ny hovedtavle i forbindelse med ombygging av hybelhuset, antatt i 2004. Hovedtavle er plassert i kjeller.

Hybelhuset er oppført i 1946 og omgjort fra tidligere kontorbygg til hybelhus i 2004. Bygningen er oppført med ringmur i betong og støpte kjellergulv. Yttervegger er oppført med teglstein-konstruksjoner. Flatt yttertak tekket med sarnafil el. Bygningen er vesentlig oppgradert i forbindelse med bruksendring med bl.a. overflateoppussing innvendig og utskifting av elektriske hovedtavler.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Sarpsborg bykjerne med gangavstand til alle sentrumsfasiliteter, inkludert bussterminal og togstasjon. Området består i hovedsak av boligbebyggelse.

Adkomst

Se kartbeskrivelse.

Innhold

Tomannsbolig består i dag av totalt 4 utleieenheter fordelt på to etasjer. Boligen er bygget om og benyttes i henhold til gjeldende regler fordelt på to selvstendige boenheter og to uselvstendige boenheter. Se vedlagt redegjørelse fra Takstingeniør Terje Westby.

Hybelhuset består av 8 utleierom på ca. 10 kvm. med tilhørende fellesarealer. Fellesarealer inneholder kjøkken, oppholdsrom, bad og vaskerom. Bygninger er fordelt på 3 plan.

Parkering

Eiendommen disponerer 4-5 parkeringsplasser på egen tomt.
I forbindelse med bruksendring av hybelhuset er det gitt opplysninger om at eiendommen disponerer ytterligere parkering på naboeiendom gjennom daværende leieavtale. Denne leieavtalen er i dag avsluttet.
I vedtak om bruksendring er det gitt dokumentasjonskrav for annen parkering dersom leieavtalen avsluttes, dette er ikke ivaretatt. Samtidig er det ikke redegjort i vedtaket for hvor mange parkeringsplasser som kreves.
I gjeldende reguleringsplan for sentrum er parkeringskravet lavere enn ved søketidspunkt.

Regulering

Eiendommen ligger under sentrumsplanen med formål: Boligbebyggelse.
Uregulert område.
Eiendommen omfattes av hensynssone knyttet til Borregaard samt ras og skredfare.

Beskrivelse av tomt

Tomten utgjør ca. 405 kvm. Den ubebygde delen av tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer.

Overtakelse

Etter avtale.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk.

Ansvarlig megler

Odd Groth

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453