Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

6165 m2

Bruttoareal

6165 m2

Prisantydning

31 500 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Eiendommens potensiale

Stort utviklingspotensial da gjennomsnittlig leie er på lave 308,- pr kvm BTA. Leienivået i dag ligger i intervallet NOK 137,- til NOK 467,- pr kvm BTA.

Innhold

Eiendommen har et totalareal på 6.165 kvm BTA.
Bygget består av 3 byggetrinn med tilnærmet like store arealer. Første byggetrinn - Svinesundsveien 321 - bygget i 1968, senere påbygget ved minst 2 anledninger.

Sidefløyene har god takhøyde som er noe varierende på grunn av saltak. Midt-seksjonen har noe lavere takhøyde.
Av dette arealet er 5.929 kvm BTA i 1. etasje, bestående av 236 kvm BTA kontor og 5.693 kvm BTA verksted-/lager-/produksjonslokaler.
De øvrige 236 kvm BTA består av tekniske arealer og mesanin. Arealene er basert på oppmålingsrapport fra OPAK.

Beliggenhet

Beliggende på Sørlifeltet med god eksponering mot hovedinnfartsåre til Halden.
5 min fra svenskegrensen og ca 10 min til Halden sentrum.

Adkomst

Fra E6: Avkjøring 2 Svinesundparken, følg Rv 204 Svinesundsveien mot Halden i ca 2 km. Ta av i rundkjøringen inn i Knivsøveien. Eiendommen ligger på høyre side med fasade mot Svinsundsveien.

Parkering

Parkering på asfalterte plasser.

Standard

Eiendommen har varierende standard, fra moderne skreddersydd bilverksted til enkle lagerlokaler.
Betongsåle og stålkonstruksjon.

Beskrivelse av tomt

Tomten består av asfalterte adkomst-, parkeringsareal og noe grøntareal mot Svinesundsveien. Det er god plass for lasting og lossing på baksiden av bygget.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Bussholdeplass rett ved eiendommen i Svinesundsveien.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425