Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

1425 m2

Bruttoareal

1425 m2

Prisantydning

17 500 000 kr

Kort om eiendommen

Det er 100% av aksjene i Eiendomsselskapet R Bygg Eiendom AS, org.nr. 919 769 807, som selges.

Eiendommens leieavtaler

Eiendommen er idag utleid til egen drift, samt mindre leieavtale om lagring til Pål Marlow Hansen. Kortsiktige leieavtaler om kjøper ønsker å benytte eiendommen selv. Alternativt kan R. Bygg Eiendom AS tegne leieavtale med ny eier - leienivå og varighet etter enighet.

Bebyggelse

Administrasjonsdel oppført i 2017 etter TEK10. Støpt betong på mark med bærende konstruksjoner i stål og betong helldekker. Isolerte prefabrikkerte veggelementer. Isolerglassvinduer med alu-karmer. Slipt betong i kontordel i 1. etasje. Berry Aloc høykvalitetslaminat i 2. etasje. BASF comfortgulv-system på bad. Ytterveggselementer kledd innvendig med malte gipsvegger. Systemhimling i kontordel. Lager oppført i 2018. Fullisolert gulv. 750 kvm. er etterisolert og fremstår som varmtlager. Stålbygg med stålprofiler i vegg og tak. 5-6 meters takhøyde. 4 kjøreporter (4x4 m).

Beliggenhet

Nyere kontor- og lagerbygg rett syd for Skjønhaug/Trøgstad sentrum. Sentral beliggenhet med kort vei til dagligvareforretninger, bank, skole, lege, tannlege, bibliotek, serveringssteder m.m. Det er mulighet for offentlig kommunikasjon med buss til Lillestrøm, Askim og Mysen. Med bil tar det ca. 5-6 min. til Båstad, 10 min. til Mysen, 15 min. til Askim, 35 min. til Ski, Töcksfors i Sverige ligger en drøy halvtimes kjøretur unna og Oslo ca. 1 time.

Adkomst

Kombinert kontor- og lagerlokale langs fylkesvei 22 rett syd for Skjønnhaug/Trøgstad sentrum. 10 minutters fra Mysen/E18 - 15 minutter reisevei til Askim.

Innhold

Administrasjonsbygg (425 kvm):
1. etasje (300 kvm): Inngangsparti, 4 kontorer, toalett, teknisk rom, heis og høyt varmtlager.
2. etasje (125 kvm): Møterom/spiserom, kjøkken, gang, garderobe med wc/dusj og mesanin.

Nyere kontorbygg med inngangsparti/åpent kontorlandskap med mini-kjøkken, 4 kontorer og HC-toalett. Tilgang til 2. etasje via heis/trapp til stort møterom som i dag også fungerer som spiserom. Delvis åpen løsning til velutstyrt kjøkken med komfyr/platetopp, mikro, oppvaskmaskin og kjøleskap. Garderobe med wc og dusj. Høyt varmtlager med tilgang via kjøreport og dør. Det er mesanin i bakkant av lager hvor det er planlagt 3 kontorer. Under mesanin er det igangsatt innredning av spiserom, wc og arkiv. Arbeider kan sluttføres etter avtale.

Lager (1.000 kvm): Hovedsakelig fullisolert lager med 5-6 meters takhøyde og tilgang via 4 kjøreporter (4x4 meter). Rundt 250 kvm. fungerer som kaldtlager.

Det er også lagt oppstikk for vann/avløp, samt oljeutskiller for et tredje bygg på eiendommen.

Parkering

Rikelig med oppstillingsplasser på eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i område avsatt til industri/lager. Plannavn: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKJØNHAUG SYD, sist revidert 09.02.2010. Eldre reguleringsplan med endelig vedtatt arealplan, ikrafttredelsesdato 07.02.2018. Eiendommen ligger under delfelt I/L hvor maksimal tillatt gesimshøyde for bebyggelsen er 11 meter. Tillatt utnyttelse er inntil 60 prosent bebygd areal (% - BYA). Eiendomsinformasjon fra Indre Østfold kommune med reguleringsbestemmelser følger som bilag til prospekt.

Ventilasjon

Mekanisk balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

Standard

Nyere kombinasjonseiendom med gjennomgående god standard og liten bruksslitasje.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 3.675 kvm. Eiendommen er flat og opparbeidet med rundt 600 kvm. asfalt, ellers gruset. Tomten er inngjerdet med adgangskontroll via elektrisk port.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Vannbåren varme i gulv i kontordel. 2 stk. varmevifte/konvektor på varmtvann i lager.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Utskrift fra grunnbok
- Byggetegninger
- Verditakst avholdt av Byco AS v/Geir Aaslund MNTF
- Årsregnskap 2020
- Leieavtaler
- Kjøpekontrakt "in blanco" for salg av selskap

- Opplysninger fra InfoLand/Indre Østfold kommune inneholdende:
- Eiendomsdata
- Matrikkelrapport
- Eiendomskart
- Grunnkart
- Reguleringsplankart
- Vegstatuskart
- Ledningskart
- Kommuneplankart
- Oversiktskart
- Ferdigattester
- Oversikt over kommunale gebyr
- Brannforebygging (tiltak, avvik og anmerkninger)
- Planrapport
- Oversikt over vann/avløp
- Planopplysninger

- Bestemmelser og retningslinjer mht arealplan 2018-19 kan utleveres på forespørsel.

Ansvarlig megler

Torkil Krange

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111