Eiendom til salgs:

To nye næringsseksjoner i sentrum med flere bruksmuligheter i attraktiv gate til salgs! Topp eksponering i nytt bygg!

Storgata 6
1531 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

184 m2

Bruttoareal

184 m2

Kort om eiendommen

Seksjonene selges samlet for NOK 3 500 000,-
Seksjon nr. 2 125 kvm BTA
Seksjon nr. 3 59 kvm BTA

Dette er to nye næringsseksjoner med stort potensial og god beliggenhet med nærhet til alle fasiliteter Moss sentrum har å by på! Godt eksponerte lokaler i trafikkert vei som binder den nye jernbanestasjonen og Moss sentrum, samt den nye bydelen på Verket sammen.

Bebyggelse

Bygningen er fundamentert direkte på fast grunn og bygget er oppført med konstruksjoner av stål og betong.

Beliggenhet

"Nye Storgata boligsameie" er et bygg med 48 nye og moderne leiligheter sentralt i Moss sentrum, samt to nye næringsseksjoner i 1.etg/bakkeplan. "Nye Storgata boligsameie" vil bidrar til å videreutvikle det moderne og urbane sentrum i byen.
Sentral beliggenhet i søndre del av sentrum med en blanding av bolig- og næringsbygg. Det er også umiddelbar nærheten til både Moss jernbanestasjon og fergeleie mellom Moss - Horten.

Innhold

Næringsseksjonene er nylig ferdigstilte og selges som rå-lokaler. Seksjonene er en del av et sameie i et større nyoppført bygg med 48 nye leiligheter. Det blir installert et enkelt toalett og vask i lokalets toalett-sone samt røropplegg til kjøkken i lokalene. Store glassflater ut mot gaten gir godt med natrulig lys og god eksponering med tanke på synlighet og markedsføring.
Her har kjøper mulighet til å skape ønsket oppsett på lokalene samt eventuelt tilpasse dette til sin egen bedrift eller potensielle leietakere ved kjøp for utleie.

Felleskostnader:
Følgende kostnader skal fordeles og betales kun av næringsseksjonene:
Kostnader til drift og vedlikehold av tekniske installasjoner som benyttes kun av næringsseksjonene, slik som f. eks:
- Ventilasjon i næringsseksjonene
- Kabel-TV/bredbånd næring

Følgende kostnader ligger ikke i felleskostnadene, og skal betales av den enkelte seksjonseier:
- Eiendomsskatt
- Innboforsikring
- Strømforbruk i egen seksjon
- Kabel-TV/bredbånd

Felleskostnader pr. mnd. kr. 41 pr. m2.

Parkering

Det er parkeringsmuligheter mot avgift på utsiden av bygget samt kort vei til stor parkeringsplass for både kort og langtidsleie av parkeringsplass.

Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare ibegrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper.
Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom: Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant.
Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/ eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/ tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.

Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/ advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig: Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring. Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser. Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form. Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Oppvarming

Bygget er tilknyttet fjernvarme.
Varmtvann leveres også via fjernvarmenett.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

Moss jernbanestasjon og fergeleie Moss-Horten i umiddelbar nærhet, samt buss-stasjon beliggende i midten av Moss sentrum.

Ansvarlig megler

Kjell R. Karlsen

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Mobil: +47 979 85 060