Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

5150 m2

Bruttoareal

5150 m2

Prisantydning

40 000 000 kr

Kort om eiendommen

Lager- og logistikkeiendom med langsiktig leietaker. Eiendommen har i tillegg ytterligere utbygningspotensiale.

Bebyggelse

Eiendommen har totalt ca. 5.150 kvm. fordelt med hovedvekt på lager-/produksjonsarealer, og en liten del kontorer og sosiale rom (ca. 280 kvm).

Bygningsmassen er oppført i flere byggetrinn med følgende byggeår:
Bygning 1: Antatt oppført i 1965 - ca. 1 120 kvm. industri/lager.
Bygning 2: Oppført i 1985 - ca. 948 kvm. industri/lager/kontor
Bygning 3: Oppført i 1990 - Spiserom (inngår i areal under bygning 1).
Bygning 4: Oppført i 1995 - ca. 1 100 kvm. industri/lager.
Bygning 5: Oppført i 2003 - ca. 1 240 kvm. industri/lager.

Eiendommen er hovedsakelig oppført som stålbygg tekket med isolerte stålkassetter, og tilnærmelsesvis flatt tak tekket med sanafil e.l. Den eldste bygningskroppen er oppført med betong/lettbetong og papptekket tak. Nytt varemottak er etablert i 2022.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Flateby Industriområde i Tistedal, ca. 4 km. øst for Halden sentrum. Etablert industriområde med ulik næringsvirksomhet innen industri/produksjon og lager. Industriområdet grenser til rv21 og avstand til E6 er ca. 12 km.

Adkomst

Følg FV 21/Tistedalsveien fra Halden sentrum - retning Aremark. Eiendommen ligger på Høyre side av Jernbanen etter avkjøring til Tistedals sentrum. I samme næringsområde finner du Jotne Ankers AS og Ernex AS.

Innhold

Eiendommen inneholder lager-/produksjonslokaler med gode takhøyder og noe kontor. De tre store hallene har separat adkomst med kjøreporter og mulig tilgang til toalettkjerner og kontorer. Felles luftanlegg (kompressor) forsyner hele anlegget med trykkluft, og store deler av anlegget har sprinkleranlegg.

Salg/tilbakeleie. Det foreligger utkast til leieavtale "STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (BRUKT/ SOM DET ER )" for hele eiendommen. Leieperiode 01.01.23-31.12.32 med opsjon på ytterligere 10 år. Årsleie NOK 3.000.000,-. Leieregulering 100% KPI. Kopi av utkast til leieavtale ligger som vedlegg til prospekt.

Parkering

Godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til industri: "Del av Flateby Industriområde (G-312A)", ikrafttredelsesdato 20.06.2002. Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgave.

Ventilasjon

Kontorer og deler av lager/produksjonslokaler har ventilasjon. Ellers naturlig ventilasjon.

Diverse

Eiendommen har egen trafo som forplikter løpende vedlikeholdsavtale.

I forbindelse med avslutning av tidligere leieforhold er det innhentet tekniske tilstandsrapporter for å synliggjøre avvik mot tidligere leietakers vedlikeholdsplikt. Rapportene har til hensikt å underbygge eiers eventuelle krav ovenfor tidligere leietaker. Utgangspunktet for rapportenes vurdering er i stor grad basert på leieavtalens innhold og er ikke nødvendigvis relevant i forbindelse med aktuelle salgsarbeid og ny eier. Interessenter til eiendommen bes om å sette seg inn i rapportenes innhold og selv gjøre en vurdering av omfang og betydning for den praktiske videre bruken av eiendommen.

Eiendommens markedsverdi er hensyntatt de vedlagt rapportene og overleveres slik den fremstår i dag. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Beskrivelse av tomt

Flat, opparbeidet tomt med gode manøvreringsarealer for varelevering, eller arealer for utelagring mv.

Gjeldende reguleringsplan åpner for ytterligere utnyttelse av tomten med bygningsmasse på ca. 2000 kvm.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven § 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen. Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet. Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor. Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Energimerking

Energimerking: Rød E, for både kontordel og lagerdel.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Utkast til leieavtale.
- Eiendomsinformasjon fra Halden kommune.
- Tekniske rapporter.
- Kontraktsmal.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125