Eiendom til salgs:

Strategisk godt beliggende næringstomt på Vinterbro til salgs – ca. 20 minutter fra Oslo og Østfold – nærhet til E6/E18.

Kjærnesveien 2
1407 Vinterbro

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

6810 m2

 

Kort om eiendommen

Uregulert og ubebygd tomt på ca. 6,8 mål som er avsatt til næringsvirksomhet i kommunedelplan til Ås kommune.

- Eiendommen er flat, gruslagt og planert.
- Strategisk god beliggende tomt med nærhet til flere knutepunkter.
- Kvadratisk og enkel tomt for god utnyttelse ved eventuell oppføring og utvikling av nybygg.

Beliggenhet

Tomten har en meget attraktiv beliggenhet med eksponering langs Nessetveien og mot Kjærnesveien på Vinterbro kun 2 km fra Vinterbro kjøpesenter.
Det er god veiforbindelse med kort vei til avkjøringer for E6 både nord og sør, E18 og E134. Nessetveien har en årlig døgntrafikk på ca. 8 700 passering (kilde SVV).

Vinterbro kjøpesenter ligger med umiddelbar nærhet, bare 2 km unna tomten.
Vinterbro kjøpesenter (Alti Vinterbro) er et velkjent kjøpesenter med over 80 butikker. I tillegg til senter har kjeder som Jysk, Europris og Bohus etablert seg på området.
Like sør for tomten ligger en veletablert og godt trafikkert dagligvare med Coop Xtra.

Øvrige knutepunkter som Ski, Langhus, Vestby, Oslo og Østfold ligger alle innenfor 25 minutters kjøring.

Adkomst

Adkomst fra E6 sør:
Følg E6 til Fv156/Nessetveien i Frogn. Ta avkjøringen 20-Vassumkrysset fra E6. Følg Fv156/Nessetveien til Kjærnesveien i Ås. I rundkjøringen fortsetter du rett frem til Fv156/Nessetveien.

Adkomst fra E6 nord:
Følg E6 mot Gøteborg. Ta avkjøring 21 mot Fv156 mot Nesoddtangen/Vinterbro. I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Fv156/Nessetveien. I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Kjærnesveien

Innhold

Det er pr. i dag et par leieforhold på tomten av enklere karakter. Ved eventuelt ønske kan avtaler oversendes. Tomten kan leveres uten leieforhold hvis ønskelig.

Beskrivelse av tomt

Kvadratisk, flat og planert gruslagt tomt.

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

God tilgang på offentlig bussforbindelse. Det er bussholdeplass rett foran tomten mot Fv156 Nessetveien.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Firmattest
Infoland-pakke Ås kommune
Ledningskart
Grunnboksutskrift
Matrikkelrapport

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Marius Henriksen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: marius@metra.no

Telefon: (+47) 97985060

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641