Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Prisantydning

28 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Felles resepsjon

Kantine

Kjøreport

Kort om eiendommen

Langsiktig utleid industrieiendom på totalt 2.500 kvm BTA. Årlige leie på NOK 2.100.000,- .

Beliggenhet

Eiendommen har en meget attraktiv beliggenhet med eksponering langs Tomteveien og Glomma. God adkomst til eiendommen med inn,- utkjøring direkte fra Tomteveien. Eiendommen ligger i et veletablert industri område og flere store lokale og nasjonale aktører ligger plassert i umiddelbar nærhet. Tomtegrensen går helt ned mot Glomma og det er mulig å etablere laste kai på egen tomt ved behov. Dikeveien, den primære stor-handels korridoren i distriktet, ligger rett nord for eiendommen. Strategisk plassering med god tilknytting til E6 som er den primære transportkorridoren til Oslo/Gardermoen i nord og Sverige mot sør. Øvrige knutepunkter som Sarpsborg, Moss, og Svenskegrensen ligger alle innenfor 35 minutters kjøring.

Adkomst

Adkomst fra E6 nord: Følg E6 mot Gøteborg. Ta avkjøring 9 mot Fv112 mot Sarpsborg. Ta 1 avkjøring ut på Fv109/Rolvsøyveien. I rundkjøringen: Ta 3. avkjøring ut på Evjebekkveien. Ta til høyre på Tomteveien.

Innhold

Verkstedhall:
Bestående av 2 byggetrinn på totalt 1.573 kvm BTA. Lokalene har 4 traverskraner. Lokalene blir brukt til produksjon av store industri-ovner.
Gulv av armert betong.
Vegger; isolerte stålkassetter på stålsøyler.
Takkonstruksjon, fagverksdragere med korrugerte selvbærende og isolerte stålplater.
Vinduer i isolerglass.
Byggeår ca 1990.
3 store kjøreporter.

Kontorbygg:
Kontor- og produksjonsbygg i 3 etasjer. Samlet areal på 927 kvm BTA.
Fullisolerte stålkasetter på stålbæring med betong hulldekkeelementer i etasjeskillene.
1. etg 313 kvm BTA, lager, produksjon
2. etg. 313 kvm BTA kontorer
3. etg. 301 kvm BTA kontorer, åpne arealer, tidligere leilighet.

Frittstående plasthall/lager 90 kvm BTA (ikke byggemeldt).
Kaldlager/materialskur 50 kvm BTA (ikke byggemeldt).

Parkering

Parkering for ansatte og kunder på asfalterte, oppmerkede plasser.

Regulering

Eiendommen ligger i område regulert til næringsvirksomhet: Industrivei med tilstøtende industri arealer, Lisleby. Eldre reguleringsplan med ikrafttredelssesdato 21.12.1977 planid 109. Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i prospektet.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon i kontorfløyen 2. etg.

Beskrivelse av tomt

Asfaltert og opparbeidet tomt med gode manøvreringsarealer for varelevering, eller arealer for ute-lagring mv.
204/352, 204/472 og 204/473 med samlet areal 2.719 kvm er festetomter.
204/417 og 204/468 med samlet areal på 2.494 kvm er eiet.

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn Nok 500 000. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under Nok 100 000.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Leiekontrakt
Målebrev
Situasjonsplan
Ledningsplan
Takst
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok
Tinglyste avtaler
Kjøpekontrakt AS

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425

Espen R Pettersen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: espen@metra.no

Telefon: (+47) 92029641