Fakta om eiendommen

Type lokale

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

 

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca. 2,5% av kjøpesummen.

Kort om eiendommen

Rørskogen i dag
De deler som ligger nærmest RV 118 er utviklet med tradisjonell produksjonsbygg - blant annet Idun fabrikker. Mot E6 og flyplassen er ubebygd og utgjør sammen med eksisterende og ny atkomst til RV 118 planområdet for forslag til reguleringsendring.
Planområdet er ikke bebygd men er avskoget og masseplanert. Området er regulert til næring.

Beliggenhet

Planområdets naboforhold preges av nærhet til Moss Lufthavn Rygge. Lufthavnen ligger på motsatt side av E6 med hovedrullebanen beliggende tilnærmet parallelt med E6. Lufthavnen har i dag kun militær flytrafikk.

Budgivning

Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budskjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven. All innledende budgivning må foregå skriftlig. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Regnskap for Møllerstuen AS for 2016, 2017, 2018 og 2019
Utskrift av grunnbok for begge gnr./bnr.
Situasjonsplan
Gjeldende reguleringsplankart
Gjeldende reguleringsbestemmelser
Vedtatt planprogram for ny regulering
Uferdig materiale herunder foretatt konsekvensutredning vedr. ny regulering fra Cowi
Grunnundersøkelser for del av området
Diverse illustrasjoner ifm fremtidig regulering
Mulighetsstudie. ØF MIR DESIGN
Mulighetsstudie MLR, fase 1, DB ARKITEKTUR AS

Beskrivelse av tomt

Infrastruktur:
Utbygging etter eksisterende reguleringsplan vil, etter vårt skjønn, kreve infrastrukturkostnader på mellom 7 og 10 MNOK.

Utbygging etter nytt reguleringsplanforslag, fortsatt etter vårt skjønn, vil kreve infrastrukturkostnader i størrelsesorden 17 - 25 MNOK. Da er ikke eventuell avkjøring fra E6 og ikke gangbro over E6 hensyntatt.

Bebyggelse

Tomteområdet er ubebygget.

Adkomst

Dagens adkomst
Næringsområdet har atkomst via Ryggeveien. Ryggeveien går gjennom store boligområder nordover mot Halmstad. Dagens atkomst til næringsområdet går gjennom boligvei med atkomst fra Ryggeveien til boliger. Sammenblandingen av trafikk til næringsområdet og boligområdet medfører ulemper for boligene og er ikke optimal for varetransport med store kjøretøy.
Planområdet har i dag atkomst via den regulerte kommunale veien Industriveien ut mot RV 118 Ryggeveien. Industriveien har blandet trafikk (ikke utrustet med fortau / gang- og sykkelvei) og passerer gjennom et etablert boligområde med direkteavkjørsler til boligeiendommer.

Ny adkomst fra Ryggeveien
Det er i henhold til vedtatt planprogram gjennomført en mulighetsstudie for å vurdere ulike atkomstløsninger til/fra planområdet.
Følgende prinsipper for atkomstløsninger fra Ryggeveien ble vurdert i innledende planfase:
1. Etablere en ny atkomst fra Ryggeveien - Idun øst.
2. Etablering av ny atkomst fra Ryggeveien - Idun vest.

Tilknytning til E6.
Det har i henhold til planprogrammet vært gjennomført vurdering av alternative atkomstløsninger for næringsparken. Ulike former for tilknytning mot E6 har vært vurdert i forhold til trafikksystem og trafikkavvikling. Tilknytning og/eller tverrforbindelse over E6 vil være av interesse for flere parter (Næringsområdet, Moss lufthavn Rygge, Statens vegvesen, region og lokalsamfunn) og bør derfor ikke knyttes direkte til planlagt utbygging i planområdet. Det er likevel i de innledende vurderingene lagt vekt på å finne løsninger som kan legge til rette for bedre tilknytning til E6 og/eller flyplassområdet på sikt. Tilknytning mot E6 og flyplassen vurderes som en gunstig løsning for planområdet, flyplassen, og for trafikksituasjonen langs RV 118 Ryggeveien. En slik løsning er vurdert som en fremtidsrettet løsning men ikke en forutsetning for å gi en trafikalt tilfredsstillende situasjon i området.

Offentlig kommunikasjon

Det er relativt dårlig offentlig kommunikasjon til eiendommen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800