Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

3724 m2

Bruttoareal

3724 m2

Kort om eiendommen

Opprinnelig oppført i begynnelsen av 1900 tallet og tilbygg i 1987. Bygget har 3 etasjer + kjeller og loft. Lokalene er oppdelt i svært mange arealer som i dag er utleid til kunstnere og kreative miljøer. De ledige arealene består av arealer som er i ferd med å bli ledige, eller er blitt ledige i den senere tid.
Det skal ikke være behov for oppgradering av ledig areal, men de skal kunne leies ut slik som de er.

Beliggenhet

Sentral beliggenhet i Sarpsborg, nærmeste nabo til Borregaard og Sarpebrua (St.Marie gate).
Utsikt til Sarpefossen fra eiendommen.

Adkomst

Følg fv 109 Oscar Pedersens vei til innkjøring Borregaard industrier, kjør inn i Hjalmar Wessels vei, ta til høyre og følg veien ned mot Glomma. Eiendommen ligger på høyre side i enden av veien.

Innhold

Kjeller: 220 kvm lagerlokale.
1. etasje: 1.044 kvm kontorlokaler. møterom, undervisningsrom, wc og kantinekjøkken.
2. etasje: 1.044 kvm kontorlokaler, wc og sosiale rom.
3. etasje: 944 kvm kontorlokaler, wc og sosiale rom.
Loft: 472 kvm rom for ventilasjonsanlegg og lagringsplass.

Parkering

Parkering på asfalterte plasser på egen tomt.

Regulering

Reguleringsplan: Fv 118 St. Marie gate bru (plan id 0105 12037). Godkjent 29.01.2016.
I tillegg omfattes eiendommen av Kommunedelplan sentrum 2019-2031.
Reguleringsplan og bestemmelser fremkommer senere i prospektet.

Standard

Eiendommen er en eldre kontoreiendom med standard tilpasset leietakerne.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet og asfaltert.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Kort avstand til busstopp i St. Marie gate og gangavstand til Sarpsborg jernbanestasjon.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130