Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

4286 m2

Bruttoareal

4286 m2

Prisantydning

26 000 000 kr

Kort om eiendommen

Metra Næringsmegling AS er engasjert som megler til å avhende 100% av aksjene i selskapet Friva Eiendom AS, org.nr. 916 059 833 (Selskapet) med underliggende eiendom gnr. 409, bnr. 34 i Indre Østfold kommune (Eiendommen).

Skattemessig saldoverdier pr. 31.12.21, jfr. informasjon fra oppdragsgivers regnskapsfører:
Saldogruppe H Bygg og anlegg: kr 5.455.669,-.
Saldogruppe J - Teknisk installasjon: kr 407.956,-.

Ved beregning av skatterabatt som følge av differansen mellom skattemessige verdier og eiendomsverdi, skal eiendomsverdi kr 8.150.000,- legges til grunn som skattemessig verdi for tomten. Det vil bli gitt en skatterabatt på 9% for ovennevnte differanse. Budgiver må hensynta dette ved fastsettelse av bud.

Bebyggelse

Bygget ble opprinnelig oppført i 1973, men er tilbygget flere ganger senere, ca 1975, 1980, 1985, 2002, 2007 og 2010. Eiendomsmassen er i hovedsak på et plan, men med et mindre kontorlokale og en mesanin i 2. etasje. Bygningen er fundamentert med ringmur i betong/Leca og støpt betongdekke til antatt fundamentert på løsmasser/myr. Det er lagt varmekabel på utsiden av ringmuren for å unngå tele. Yttervegger består i hovedsak av isolerte stålkassettvegger med utvendige korrugerte stålplater. Det er noe bindingsverk med tegl og trepanel i forretnings fløy. Etasjeskille mot mesanin etasje er i prefabrikkert betongelementer. Takkonstruksjon av type flatt tak består delvis av limtredragere i den eldste delen og prefabrikkert betong og gittertakstoler i de senere tilbyggene. Taket er utført med selvbærende korrugerte stålplater og utvendig isolasjon og taktekking av varierende alder. Takrenner, nedløp og beslag av type plastbelagt stål. Taktekking og ytre fasader fra byggeår. For ytterligere informasjon henvises til utarbeidet takst fra Takstmannen AS, datert 21.10.2022.

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt beliggende i Løvestad industrifelt kun få minutter fra Spydeberg sentrum. Veletablert næringspark med flere store lokale aktører. Området ligger sentralt i forhold til nye E18 og er spesielt godt egnet for industri-, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon. Kun 5 minutter til Askim og 45 minutter til Oslo.

Innhold

Butikk m/kontor 1.etg.286 kvm Forretning og kontorer
Kontorer 2.etg.156 kvm Kontorer
Industri 1.etg. 1.690 kvm Produksjonshall
Industri 1.etg. 1.878 kvm Produksjonshall
Mesanin 2.etg.276 kvm Mesanin over del av produksjonshall
Totalt 4.286 kvm

Eiendommen inneholder produksjonslokaler med gode takhøyder og separat adkomst med kjøreporter. Mesanin med vareheis over liten del av produksjonshall. Det er installert industrikran i del av produksjonshall mot nordøst og eget rom for trykkluft-kompressorer og aggregater med adkomst fra mesanin. Kontorer og forretning i administrasjonsdel ved adkomst. Bygningsmassen fremstår med normal standard og med normal bruksslitasje. For detaljer henvises det til utarbeidet takst som følger som bilag til prospekt.

Parkering

Godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

Regulering

Eiendommene ligger i område regulert til næringsvirksomhet: Løvestad industriområde eldre reguleringsplan med ikrafttredelsesdato 21.03.67 planid 196701 og endelig vedtatt arealplan. Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i prospekt.

Ventilasjon

Flexit balansert ventilasjonsanlegg fra 2001 for kontorer og forretning. Aggregat plassert i eget rom med adkomst via bod fra produksjonshall. Industrilokalene har ikke mekanisk ventilasjonsanlegg.

Beskrivelse av tomt

Flat, opparbeidet tomt med gode manøvreringsarealer for varelevering, eller arealer for utelagring mv.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming av kontordel via panelovner samt oppvarming via ventilasjonsanlegget.
Fyringsanlegg: Tank (6000L), 2 stk. brennere (Dantherm KA180 180 kw fra 1987 og Dantherm KA300 300 kw fra 2007). Nedgravd oljetank ved adkomst til butikklokale. Det tillatt å bruke mineralolje til oppvarming etter 2020 og det er ikke nødvendig å søke unntak. Iht. Spydeberg Kommune.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Det inviteres til åpen budrunde.
- Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om salgsobjektets selskapsnavn, organisasjonsnummer, budgivers navn med kontaktdata og kopi av legitimasjon fra den som har signert på vegne av budgiver.
- Bud skal fremsettes ved at budgiver angir brutto verdi på eiendommen.
- Budgiver må hensynta forutsetninger i prospekt knyttet til selskapets skatteposisjoner.
- Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpstilbud. Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Budet kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Eiendommen og selskapet selges as is uten ansvar for skjulte feil og mangler, og uten andre garantier enn de som følger av meglerstandardene.
Siste meglerstandard vil benyttes som utgangspunkt for kjøpekontrakt.

Vedlegg til Salgsoppgaven

1. Utskrift fra grunnbok.
2. Eiendomsinformasjon fra Indre Østfold kommune.
3. Takstrapport fra Takstmannen AS, datert 21.10.2022.
4. Utkast til leieavtale.
5. Årsregnskap.
6. Kontraktsmal.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111