Eiendom til salgs:

Spydeberg Lagerseksjoner – 24 lagerseksjoner under oppføring – 21 solgt!

Østbuen 8
1820 Spydeberg

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

72 m2

Bruttoareal

72 m2

Kort om eiendommen

Skaff deg din egen lagerseksjon i etablert næringspark ved E18 - kort vei til Askim, Spydeberg og Ski.
Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted og lagerplass.
Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy.

Bebyggelse

- Topp moderne lagerhaller med automatisk kjøreport og 6 meters takhøyde.
- Etablert næringspark med kort vei til E18 - gode adkomstforhold på stor tomt.
- Grunnarbeider er i gang - estimert overtagelse 1. kvartal 2022.

Totalt 24 lagerseksjoner under oppføring. Godt egnet for opplag av båt/campingvogn/bobil, ekstra lagerplass eller for entreprenører som ønsker å eie sitt eget lager.

Bygget leveres isolert. Innvendig fri høyde til takplater er 6 meter. Underliggende dragere ligger i aksene. Selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer. Brannklasse på vegger mellom seksjonene på 30 min. (EI30).

Gulvoverflate er støvbundet betong.

Det leveres utvendig belysning montert på fasade. Det blir nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.

En elektrisk leddheisport med b x h = 4m x 4,4m pr. seksjon. Port leveres med vindu og en fjernkontroll.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler for seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg.

Det leveres underfordelingsskap for strøm, hovedsikring på 32 amp. 3-fas og to 1-fase kurser i hver seksjon. En går til lys og den andre går til port og et stikk ved døren. Det er stort skap med god plass til flere kurser. Egne strømmålere for hver seksjon i teknisk rom Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring.

Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Priser inkl. mva:
72 kvm: NOK 1.250.000,-
144 kvm: NOK 2.500.000,-

Felleskostnader er beregnet til ca kr 55/kvm/år + mva. Det vil være et sameie per byggetrinn.

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Bygget er godkjent til bruk som lager og garasje. Bygget er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), og er godkjent som lagerbygning. Bygget er beregnet for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m2), og for temperatursone 5 - 15 C . Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Det tas forbehold om endelig ferdigstillelsesdato.

Beliggenhet

Eiendommen er sentralt og attraktivt beliggende i Myrer Skog-feltet. Spydeberg har knyttet til seg en rekke industribedrifter til områdene mellom Spydeberg sentrum og Knapstad. Veletablert næringspark hvor en rekke anerkjente aktører holder til, herunder bl.a. Askim Entreprenør, Fredheim maskin, Dyrøy Betong, Artic kulde og Sea-tek. Området ligger sentralt i forhold til nye E18 og er spesielt godt egnet for industri-, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon. Kun 5 minutter til Askim og 35 minutter til Oslo.

Spydeberg med et areal på 142 km2 har rundt 5.700 innbyggere. Etter at E18 og jernbanen ble anlagt tvers gjennom bygden, har bygden etter hvert utviklet seg til det handelssentrum det er i dag. Her finner vi differensierte vare- og tjenestetilbud og en rekke industribedrifter. I kommunen finner vi også et aktivt landbruk og mange små og mellomstore bedrifter. Spydeberg er en del av den nye storkommunen Indre Østfold, bestående av Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.

Adkomst

Følg E18 til avkjøring mot Knapstad. Følg Osloveien (128) og ta avkjøring mot Spydebergveien (206) til Myrer Skog. Østbuen ligger som første avkjøring til venstre. Det vil bli satt opp skilt på eiendommen.

Parkering

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område: "Reguleringsbestemmelser til mindre vesentlige reguleringsendringer innenfor godkjent reguleringsplan for Myrer Skog", ikrafttredelsesdato 02.12.2004. Området er avsatt til kombinerte formål: Kontor/Industri. Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til prospekt. Indre Østfold kommune har gitt tillatelse for grunnarbeider, samt oppføring av bygg. Grunnarbeider er igangsatt og bygget blir oppført fra høsten 2021. Estimert overtagelse er 1. kvartal 2022.

Ventilasjon

Seksjonene leveres uten ventilasjon.

Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet tomt leveres med asfalterte adkomstveier. Tomten er felles for sameiet og sameievedtektene vil regulere bruken av utearealet. Utkast til sameievedtekter ligger vedlagt i prospektet.

Overtakelse

Forutsatt godkjenning og oppnådd forhåndssalg forventes byggestart forsommeren 2021 med estimert overtagelse i 1. kvartal 2022.

Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 250.000,- for enkelseksjon og kr 500.000,- for endeseskjon.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Oppvarming

Bygget er isolert iht. Byggeforskrift for innetemperatur 10-15 grader.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111