Eiendom til salgs:

Spennende mulighet – meget fine kontorlokaler i Son sentrum

Sagaveien 66E
1555 Son

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

119 m2

Bruttoareal

119 m2

Prisantydning

3 500 000 kr

Eiendommens leieavtaler

Det er en løpende leiekontrakt med gjensidig oppsigelse på 3 måneder.
Årsleien er ca 240.000,- inkl felleskostnader.

Bebyggelse

Eiendommen er bygget opp med kombinert leiligheter og næringslokaler. Bebyggelsen består av to hovedområder, hus 4 og 5 ligger mot sjøen og bryggeanlegg, mens hus 3 ligger tilbaketrukket fra vannet på et lokk over garasjeanlegget.

Beliggenhet

Kystperlen Son Spa og den idylliske kunstnerbyen Son finner du bare 40 minutter fra Oslo. Eiendommen ligger sentralt til ved bryggekanten i nordre del av Son sentrum. Beliggenheten gjør at man har gangavstand til alt i sentrum og det er parkering på eiendommen, med lett tilgang for kunder.
Det er særlig kjent for sin gamle bebyggelse fra hollendertiden, med trehus og trange smug som gir et særpreg som man gjerne forbinder med byer langs kysten av Sørlandet. Son har også en populær småbåthavn og gjestehavn. Son er kjent som et poulært turiststed og har søndagsåpnebutikker hele året. Son har mange hyggelige spisesteder med høy kvalitet og fokus på mat og drikke. I Son sentrum bor det ca 1000 innbyggere, og
medregnet boligområdene rundt om lag 6 000 innbyggere. Son er en del av regionene Follo og Mosseregionen som igjen er en del av Stor-Osloregionen.

Adkomst

Fra E6 tar man av til Son og kjør rett ?gjennomrundkjøringene for å fortsette på Sonsveien/Rv151 ?ca 1 km.

Innhold

Lokalene har tre kontorer, mini kjøkken og sosial sone som egner til å ha møtebord.
Gulvarealet er på 150 kvm. BTA areal er på 119 kvm.

Lovanvendelse

Lovanvendelse
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 250.000,- for enkelseksjon og kr 500.000,- for endeseskjon.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125