Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

554 m2

Bruttoareal

554 m2

Kort om eiendommen

Ski sentrums beste beliggenhet med profilering mot gågaten.
Store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi stor vekst de kommende år.
Ledige lokaler på gateplan fra 01.07.23 med mulighet for å tilpasse lokaler.

Bebyggelse

Idrettsveien 9 er lokalisert i Ski sentrum og er oppført over totalt fire plan. Bygg fra 1986 i betongkonstruksjon med garasje og tilfluktsrom i kjelleren og tre etasjer med kontorer. Yttervegger er oppført i betongelementer, men med utfyllende bindingsverk og utvendig forblending av spekkmurt teglstein mot front- og bakside. Yttertaket er etablert med flat takkonstruksjon og folietekking, samt avrenning mot innvendig sluk.

Beliggenhet

Attraktivt lokale med optimal plassering i Ski sentrum. På gateplan med god profilering mot gågaten med butikker, service, offentlige kontorer og leiligheter. Lokalene egner seg til servering, kontor, helse/behandling, handel m.m. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Ski stasjon med hyppige avganger for tog og buss -kun 11 minutters reisetid til Oslo. Ski sentrum står foran sterk vekst de kommende årene og vil fremstå som et regionsenter i Folloregionen. En rekke planlagte og igangsatte prosjekter vil gi nye muligheter for næringslivet. Kommunesammenslåingen med Oppegård har gitt ytterligere drivkraft til byutviklingen i Ski med konkrete planer om flere offentlige kontorer, bypreget bolig-regulering og tilrettelegging for variert næringsutvikling.

Adkomst

Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og kun få minutters gangavstand til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor reduserer togreisen Ski-Oslo til kun 11 minutter.

Innhold

1. etasje (494 kvm): Resepsjon, 17 kontorer, 2 møterom, kjøkken med spiserom, arkiv, bøttekott og wc.
U. etasje (60 kvm): Lager/arkiv.

Meget fleksible lokaler som vil appellere til en rekke virksomheter. Kundeinngang og vindusfasader mot profilert gågate. P.t. innredet for dagens leietaker med resepsjon, kontorer og møterom med normalt god standard. Kan tilpasses etter leietakers ønsker og behov. Lokalene står ledige fra 01.07.23. Lokalene inkluderer lager/arkiv på rundt 60 kvm. i underetasje. Mulighet for leie av p-plasser i parkeringskjeller. Leienivå er avhengig av oppstart, varighet og tilpasninger. Kvartalsvis forhåndsbetaling og 6 måneders sikkerhetsstillelse i form av bankgaranti. Leien reguleres hver 1. januar, i forhold til eventuelle økninger i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Reguleringsbestemmelser for Områderegulering Ski sentrum, plan ID 201310, ikrafttredelsesdato 11.05.22. Eiendommen ligger under kvartal S9 som er avsatt til sentrumsformål (bolig, forretning (herunder bevertning), kontor og tjenesteyting).

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 779 kvm. Den delen av tomten som er regulert til offentlig gatetun (ca. 261 m2) planlegges overdratt til Nordre Follo kommune.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming ved panelovner.

Ventilasjon

Alle primærarealer er dekket med balansert ventilasjon. Ventilasjonsaggregatene er plassert i tekniske rom på taket. Som en primærløsning er det balansert ventilasjon til hver enkelt klimacelle (møterom, kontorer, lager o.l.). Fellesarealer, kontorer og større rom har spredt tilluft og sentrale avtrekk. Sekundære rom som toaletter, bøttekott, etc. har mekanisk avtrekk.

Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen. Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret. Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125