Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

415 m2

Bruttoareal

415 m2

Prisantydning

5 000 000 kr

| Kort om eiendommen

Passer perfekt for håndverksbedrift eller netthandel.
Næringsseksjoner ved "inngangsporten" til Ski sentrum.
Sentral plassering med kort vei til E6/E18.

| Bebyggelse

Næringsbygg opprinnelig oppført som møbelfabrikk i 1932. Senere utvidet i flere etapper, sist ved garasje oppført i 1997. Oppført i betongsåle med ringmur på mark, samt noe gråsteinmur. Dels betonggulv og dels tregulv i 1. etasje. Variert veggkonstruksjon med dels gassbetong, bindingsverk og tegl/betong. Etasjeskiller i trebjelkelag. Takkonstruksjon i tre/gassbetongelementer tekket med papp/takplater/takstein. Materialbeskrivelse er hentet fra tidligere utarbeidede takster.

| Innhold

Seksjon 1 (295 kvm):
1. etasje: Gang, lager/produksjon og kontor. Fellesområde med kjøkken og wc deles med eier av seksjon 2. Det er kjøreport inn til lageret. fra Åsveien.
2. etasje: Loft/lagerrom.

Seksjon 2 (120 kvm):
1. etasje: 2 lagerrom. Fellesområde med kjøkken og wc deles med eier av seksjon 1.

Seksjon 1: Næringsseksjon over 2 etasjer med et samlet areal på rundt 295 kvm. BTA. Stort produksjonsrom/lager er tidligere benyttet til brukthandel, men størrelse/utforming vil appellere til en rekke virksomheter. Fellesområde med kjøkken og wc deles med en annen seksjonseier. Trapp opp til loft som idag benyttes til lager.
Seksjon 2: Næringsseksjon i 1. etasje med et samlet areal på rundt 120 kvm. BTA. Lokalene består av 2 lagerlokaler uten innredning. Fellesområde med kjøkken og wc deles med en annen seksjonseier.

Både eksklusive arealer og fellesarealer bærer preg av slitasje og modernisering av bygningsmasse må påregnes. Det er igangsatt arbeider med riving/nivellering av gulv i tråd med omsøkt bruksendring. Eier fikk i 2019 godkjent søknad om bruksendring og ombygging til kontorlokaler. Tiltaket var planlagt ved takløft og tilbygg. Fasade- og plantegninger er innhentet og kan utleveres ved forespørsel. Godkjenning er gått ut på tid og ny eier bærer kostnad og risiko for å innhente nødvendige tillatelser ved utvikling.

Eiendommen overtas uten leieforhold med mulighet for snarlig tiltredelse.

| Beliggenhet

Næringssesksjon med sentral beliggehet mot "inngangporten" til Ski - mellom Ski sentrum og Holstadkrysset. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering. Oppgradering med dobbeltspor for jernbane og store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi Ski stor vekst de kommende år. Arealer for nytt regionsykehus, boliger og næringsområder inngår i kommunens planer for videre utvikling og Ski betraktes som det nye regionsenteret i Follo.

| Adkomst

Privat vei fra kommunal adkomstvei. Det er enkel adkomst både med bil og kollektivtransport. Avkjøring fra E6 til E18 nord for Nordbytunnelen. Følg E18 til avkjøringen mot Ski (Søndre Tverrvei 154). Kjør rett frem i de to første rundkjøringene og ta til høyre ved neste rundkjøring til Åsveien. Kort vei til bussholdeplass med gode bussforbindelser og rundt 2,0 km til Ski jernbanestasjon. Nytt dobbeltspor har redusert togreisen Ski-Oslo til kun 12 minutter.

| Parkering

I garasje på 36 kvm, samt godt med oppstillingsplasser på eiendommen.

| Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område avsatt til næring. Bebyggelsen på eiendommen har bygningstype verkstedbygning, jfr. matrikkelbrev. Ås kommune bemerker at det er varslet oppstart av ny plan for Kjølstadhøgda.

| Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 1.027 kvm., jfr. matrikkelbrev fra Ås kommune. Eiendommen er opparbeidet med asfaltert adkomst, gruset parkeringsplass, gress og beplantning. Omkringliggende bebyggelse er hovedsaklig villabebyggelse i lite boligfelt. Godkjent seksjonering fra 2017 er innhentet og utleveres på forespørsel.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

| Ventilasjon

Kun mekanisk ventilasjon.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

- Utskrift fra grunnbok.
- Eiendomsinformasjon fra Ås kommune.

| Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som månder grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 18 månder etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.

Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.

Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125