Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

1000 m2

Bruttoareal

1000 m2

Prisantydning

17 500 000 kr

Kort om eiendommen

Attraktivt kombinasjonsbygg ved Kråkstad stasjon.

Egner seg til industri-, produksjon- og håndverksbedrifter.

Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering.

Naboeiendommer er omregulert til boliger.

Eiendommens leieavtaler

Eiendommen overtas uten leieforhold, alternativt med tilbakeleie inntil drift er avviklet i løpet av 2022.

Bebyggelse

Fundament/ringmur/plate på grunn i betong. Mesanin: Etasjeskiller i betongelementer/stålsøyler, bærekonstruksjon i stål; stålpilastre og (sandwich)stålkassetter i yttervegg, ståldragere/ korrugerte stålplater i tak. Rampe/kjøreporter: Det er ikke rampe. 1 stk. 2-fløyet ståldør samt 2 stk. leddheisporter for direkte innkjøring.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i tettstedet Kråkstad rundt 5 km fra Ski sentrum med god profilering nær jernbanestasjon. Enkel adkomst fra både E6 og E18 har gjort området populært for etablering. Oppgradering med dobbeltspor for jernbane og store planer for sentrumsutvikling er ventet å gi Ski stor vekst de kommende år. Arealer for nytt regionsykehus, boliger og næringsområder inngår i kommunens planer for videre utvikling og Ski betraktes som det nye regionsenteret i Follo.

Adkomst

Eiendommen ligger rett ved Kråkstad stasjon med kort vei til offentlig transport. Enkel adkomst fra E18/E6 og kun 35 minutters kjøretur fra Oslo sentrum.

Innhold

1. etasje (800 kvm): Lager med effektiv romhøyde ca. 4,9 m, lager med effektiv romhøyde ca. 2,40 m, kontorer, toaletter, dusjrom, BK, inngangsparti/trapperom.
2. etasje/mesanin (200 kvm): Lager, kontorer, spiserom/tekjøkken, toaletter, BK, trapperom.

Næringsseksjon oppført i 1986 med et samlet areal på rundt 1.000 kvm. Lokalene er tilpasset virksomhet for lagerhold med 2 kjøreporter, 800 kvm. gulvareal og 200 kvm. mesanin. Nåværende drift bestående av verksted/lager og mesanin benyttet til kontorer, kjøkken med spiserom, wc og lagring. Det er vekslende standard i lokalene, en del av lokalene er utidsmessig. Modernisering av administrasjonsdel må påregnes for å tilfredsstille dagens krav. Det er ikke heis i bygget. Mesanin kan enkelt demonteres om det er ønskelig med full takhøyde på hele arealet. Lager- og produksjonshall med rundt 5 meters takhøyde og adkomst via 2 kjøreporter. Fleksibelt og arealeffektivt med god avstand mellom bærende konstruksjoner. Mulighet for å dele opp haller om arealet ønskes fordelt over flere leieforhold.

Parkering

Rikelig med oppstillingsplasser på eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område avsatt til industri: Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord. Eldre reguleringsplan med endelig vedtatt arealplan. Naboeiendommer tidligere regulert til industri er omregulert til byggeområder for boliger. Reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i prospekt. Kopi av kommuneplanens arealdel kan utleveres på forespørsel.

Ventilasjon

Det er ikke ventilasjonsanlegg i bygget.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på totalt 3.096 kvm. Bnr. 26 (2.791 kvm.) eies i fellesskap med annen seksjonseier. Bnr. 33 (305 kvm.) er en ubebygget parsell som utgjør parkeringsområde mot gjerde ved adkomst og eies i fellesskap med annen seksjonseier. Asfaltert adkomst med store parkeringsområder rundt bygget. Uteområdet er ikke seksjonert.

Lovanvendelse

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 12 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.

Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring. Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Varmevifter, takvifter, elektrisk oppvarming (ovner). Eiendommen overtas med de oppvarmingskilder som står ved visning.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Utskrifter fra grunnbok, samt eiendomsinformasjon fra Nordre Follo kommune:
- Eiendomsinformasjon
- Kommunale gebyrer og eiendomsskatt
- Faktura for vann og avløp
- Restanser og legalpant
- Planrapport
- Reguleringsplankart
- Reguleringsbestemmelser
- Grunnkart
- Eiendomskart
- Kommuneplankart
- Info vedr. ferdigattest/midlertidig brukstillatelse
- Ledningskart

Kommuneplan 2019-2030 Arealdel er innhentet og kan utleveres ved forespørsel.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111