Eiendom til salgs:

Sentrumsnært prosjekt med rammetillatelse til 5 leiligheter

Øisteins gate 1
1511 Moss

Fakta om eiendommen

Type lokale


Bygård/Flermannsbolig

Areal

500 m2

Bruttoareal

500 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kort om eiendommen

Det foreligger rammetillatelse til ombygging til 5 leiligheter. To på 44 og 58 m2 i 1. etg. To på 44 og 56 m2 i 2. etg. og en stor leilighet i toppetasjen på 99 m2 BRA.

Eiendommens potensiale

Rammetillatelse på 5 leiligheter

Eiendommens leieavtaler

Eiendommen er ikke utleid pt.

Bebyggelse

Gammel boligbebyggelse fra 1903, bruksendret og
hovedombygget til kontorformål i 1981/1985.
Bygget er fundamentert på tykke grunnmurer av
hugget granitt. Bygningen fra grunnmur og opp er
bygget to fulle etasjer, samt loft og er oppført i tre.

Beliggenhet

EIendommen ligger på Jeløy, kun 50 meter fra Kanalen, i krysset mellom Helgerødgaten og Øisteins gate. Regnes som en del av Moss sentrum og i kort
avstand til jernbanestasjon. For øvrig kort avstand til parker, badestrand og rekreasjonsområder, i tillegg til
sentrums alle kultur-, handels- og servicetilbud.

Adkomst

Kryss 14 på E6 ved Mosseporten > 2,3 km langs Fv19,
Innfartsveien til rundkjøring > 1. avkjøring ut i
Vogtsgate > følg Vogtsgate vestover 1 km til
rundkjøring > 2. avkjøring rett gjennom rundkjøringen
inn i Kransen til Kanalbroen/Helgerødgaten > over
broen rett frem 210 m > Øisteins gate 1 på høyre hånd.

Innhold

I dag inneholder bygningen fint innredede møte- og
konferanserom med toalett i kjeller, kontorer i 1. og 2.
etg. og en leilighet i loftsetasjen. Eiendommen står tom i dag.

Parkering

Eiendommen har 8-10 parkeringsplasser på egen grunn.

Regulering

Reguleringsplan: Kanalområdet Nord - Jeløy
Godkjent 18.06.2012 Formål: hovedsaklig Bolig/
forretning/kontor. Liten del lekeplass og parkering.
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og
bestemmelser.
I h.t. kommuneplanens arealdel er eiendommen
avmerket som kombinert bebyggelse og
anleggsformål, fremtidig.
Rød sone mhp støy.

Standard

Bygningen har noe vedlikeholdsetterslep ut- og
innvendig

Beskrivelse av tomt

Tomten er svakt skrånende mot nord, og er opparbeidet og asfaltert. Delvis inngjerdet.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas
forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på
at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers
opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt
jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det
forutsettes at interessenter gjennomgår alle
opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne
undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen,
og dersom interessenten ikke anser seg selv som
tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen
nøye sammen med egen bygningskyndig representant.
Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor
selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller
burde blitt kjent med i forbindelse med sin
gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt
til å bestemme kjøper og har videre rett til å
akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet.
Lov om avhending av fast eiendom vil bare i
begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper.
Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan
gjennomgås etter nærmere avtale med megler.
Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av
bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette
uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller
regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes
å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt
Selskapets revisor.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Budgivning

Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse av budkjema og budskjema finnes også i salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Kjell R. Karlsen

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: kjell@metra.no

Mobil: +47 915 67 434