Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2400 m2

Bruttoareal

2400 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Eiendommen ligger på Valle Næringsområde, som er et attraktivt næringsområde mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Eiendommen har en stor eiet tomt med utviklingsmuligheter, ledig tomteareal benyttes i dag til parkeringsareal.

| Bebyggelse

Oppført i 1992, tilbygg 1998 og 2016.
Frostfri sålefundament på sprengstein/pukk.
Drenering fra byggeår.
Ringmur i betong, gulv på grunn på lastebærende isolasjon.
Veggkonstruksjonen over grunnmur er stål.
Stål kassetter med lakkerte overflater utvendig.
Vinduer fra byggeår med rammer i aluminium og 2 lags isolerglass.
Ytterdører i aluminium og stål fra byggeår.
Kjøreporter i aluminium i lager/produksjonsdel.
Takkonstruksjon av gitter dragere med isolert stål kassetter fra byggeår.
Taket er tekket med Sika 1,2 mm PVC takmembran, mekanisk festet og med sveisede omlegg.

Opplysninger er hentet fra vedlagt takst.

| Eiendommens potensiale

Utbyggingspotensial
I hht til §3 i reguleringsplanen kan den enkelte tomt utnyttes med 0,6. Da er det noe utvidelses-potensial på 732/52 og stort potensial på 732/61. Vi oppfordrer interessenter og budgivere til å ta direkte kontakt med kommunes reguleringsavdeling for å diskutere eventuelle utvidelser av bygningsmassen.

| Innhold

2 100 kvm BTA består av kontorer, møterom, lager og produksjonslokaler med takhøyde på ca 6,5 meter.
I tillegg 2 mesaniner på samlet 160 kvm BTA, og frittstående plasthall på ca 140 kvm BTA.
Totalt areal på 2 400 kvm BTA.

| Beliggenhet

Beliggende på Valle industri- og næringsområde mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Kort avstand både til Fredrikstad og Sarpsborg, samt til E6.

| Adkomst

Følg Rolvsøyveien (Fv109) mot Valle industriområde. Ta av andre vei til venstre inn på Vallehellene, eiendommen ligger på høyre side.

| Parkering

Tomten består av asfalterte adkomst- og parkeringsareal.

| Regulering

Reguleringsplan: nr 126 Valle industriområde
Godkjent 20.11.1979 Formål: 140 Industri.
I tillegg omfattes eiendommen av Kommuneplan Fredrikstad 2020-2023.
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelser.

I hht § 3 i reguleringsplanen er utnyttelsesgrad maksimum 0,6 på den enkelte tomt.

| Diverse

Eiendommen selges ledig for kjøper fra ca. januar 2024.
Eiendommen kan vurderes utleid i større deler.
Megler samarbeider med Remax Meglerhuset Borg AS om dette salget.

| Standard

Lagerbygg tilpasset mellomlagring med mange kjøpreporter og ramper.
Eiendommen har 31 kjøreporter, ved mange av kjøreportene er det installert lager/arbeidscontainere som vil følge salget Arealet på disse containerne kommer i tillegg til arealet på 2.400 kvm BTA.
Gulv i lager og produksjon vil bli malt med epoxmaling når bygget er tømt.

| Beskrivelse av tomt

Gnr 732, bnr 52: 6.973 kvm
Gnr 732, bnr 61: 4.993 kvm
Flat tomt opparbeidet med fast dekke.
Tomten består av asfalterte adkomst- og parkeringsareal.
Det er god plass for lagring, lasting og lossing på tomten.

| Oppvarming

Luft-luft varmepumper fra 2021.
Ellers elektrisk oppvarming.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som månder grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 18 månder etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.

Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.

Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425