Fakta om eiendommen

Type lokale


Bygård/Flermannsbolig

Areal

970 m2

Bruttoareal

970 m2

Prisantydning

13 000 000 kr

| Kort om eiendommen

Forretningsgård som ble bygget på slutten av 1800-tallet etter datidens byggeskikk og metoder. Er senere ombygget ca 1935, 1950 og senest i 2005.
Bygården fikk i 2006 byggeskikkprisen for rehabiliteringsarbeidet som ble gjort - særlig med å gjenskape det opprinnelige fasadeuttrykket mot St. Marie gate.
Senere har man bygd om 1. etasje for restaurantdrift og oppgradert bygningens tekniske installasjoner.

| Bebyggelse

Eiendommen er kjent som "Bergbygården", og er et kjennemerke i Sarpsborg av byens eldre generasjon. Eiendommen er restaurert og dagens eiere har gjenopprettet den gamle fasaden mot gågaten (St. Marie gate). Leilighetene er utleid. Restaurant lokalet med uteservering er p.t ikke utleid. Bygningsmassen mot gaten er godt vedlikeholdt. I bakgården er det sidebygningen som har lavere standard og har et stort utviklingspotensial.

| Eiendommens potensiale

Utbygging/ombygging av bakgårdsbygg til leiligheter mv. Restaurantlokalet har tidligere vært utleid for kr. 600 000,- pr. år.

| Innhold

Kjeller: Lite kjellerareal, lagerkjeller.
1. etasje: Restaurant-del med toaletter, serveringslokale, kjølerom, personal rom/garderobe. (Tidligere utleid for kr. 600 000,- pr. år.).
2. etasje: Leilighet 1. Gang, baderom, kjøkken, stue og soverom.
2. etasje: Leilighet 2. Gang/trapp, baderom, vaskerom, 2 soverom, kjøkken, stuer og spisestue
Loft: Kaldt loft, lager.

Sidebygning: Kaldtlager over 2 etasjer.

| Beliggenhet

Sarpsborg sentrum er i stor endring og utvikling og eiendommen er beliggende "midt" i den mest attraktive delen av gågata i Sarpsborg.

| Adkomst

Se kartskisse.

| Parkering

Gateparkering.

| Standard

Hovedbygg:
Innvendige overflater gulv:
Kjeller: Betong.
1. etg.: Keramiske fliser og heltregulv.
2. etg.: Gulvbelegg og tepper. Belegg med oppbrett i bad og vaskerom.

Innvendige overflater vegger:
1. etg.: Malte plater og malt tapet.
2. etg.: Tynnpanel i gang og soverom, tapet i stuer, vinyltapet i bad, malt glassfiberstrie i kjøkken og respatexplater i vaskerom.

Takkonstruksjon:
Saltak av tresperrer. Taket ble omlagt i 2005 med ny takstein på forretningsdel.
Taket er visuelt befart fra bakkenivå - ingen detaljert registrering er foretatt.
Sanitær primæranlegg
Blanding av nytt og eldre opplegg.
Det er ikke foretatt kontroll av vann- og avløpsledninger. Evt. feil og svikt er ikke avdekket.
2. etg.: Bad med wc, dusj og servant.
Det er ikke foretatt kontroll av røranlegg eller tilknyttet utstyr.

Sidebygning 1.
Innvendige overflater :
Gulv i betong, vegger i puss og panel og himlinger med panel og Rabitzspuss.
Nordre del er nyere (ca 1950) og består av kjeller og 2. etasje med loft.
Restaurantdelen i 1. etasje ble modernisert og oppgradert i 2007. Leilighet i 2. etasje ble også modernisert i 2007.

Sidebygning 2:
Denne bygningen er fundamentert på gråsteinsmur på leire, og oppført i tegl og tilbygget med et uthus i tre
Trebygningen er i uisolert utførelse med tregulv, ett plan. Pulttak av tresperrer tekket med tegl.
Enkel utførelse. Bygningen trenger generelt oppussing og rehabilitering.

Uthus/carport:
Enkel åpen bygning på impregnerte tresøyler. Sperretak tekket med eternitplater. Bygningen er gammel og
moden for full restaurering.

| Beskrivelse av tomt

Opparbeidet med bakgård.

| Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Det er pipe i eiendommen.

| Ventilasjon

Det er installert balansert ventilasjonsanlegg for hele restauranten i kjelleren. Anlegget er dimensjonert for å tilfredsstille krav til ventilasjon av restaurantlokalene.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Leiekontrakt
Målebrev
Situasjonsplan
Takst
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok
Tinglyste avtaler

| Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130