Fakta om eiendommen

Type lokale


Produksjon/Industri,

Areal

2767 m2

Bruttoareal

2767 m2

Prisantydning

17 000 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Kort om eiendommen

Eiendommen var opprinnelig bygget og har vært benyttet til matproduksjon inntil nylig. Den siste tiden ble det produsert skalldyr i lake, fiskepudding, fiskekaker og dressing. Eiendommen har 3 ramper med kjøreporter og en kjøreport rett inn på gulvet.

Eiendommen leveres ledig for ny eier.

Bebyggelse

Bærende konstruksjoner er hovedsakelig stålsøyler i vegger og limtredragere i tak. Administrasjonfløyen har sannsynligvis bærende konstruksjoner i stål/tre og er delvis forblendet med tegl.

Eiendommens potensiale

Selger opplyser at det antas å være mulighet for å bebygge tomten ytterligere, dog vil det kreve kommunal godkjennelse. Selger avgir ingen garantier tilknyttet utbyggingsmuligheter, og en evt.
utbygging vil stå for kjøpers regning og risiko

Beliggenhet

Sentralt beliggende på Råbekken, et veletablert handels- og industriområde - midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Stabburet er en av naboene, forøvrig blandet næringsaktivitet med mye bilrelatert virksomhet.
Kort avstand til Dikeveien og handelsområdet rundt Østfoldhallene. Ca 4 kilometer til Fredrikstad sentrum.
På Råbekken næringsområde ligger bl.a; Coop Extra, McDonalds, Fredrikstad energi, Stabburet Orkla, Råbekken Storcash, Holdbart, Hurtigruta Carglass, Leos Lekeland, Bilbutikk 1, Dahles auto, Mekonomen, Motorforum og RSA bil.

Adkomst

Følg Rolvsøyveien (Fv 109) på vestsiden av Glomma, hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av mot Råbekken i rundkjøringen ved Stabburet. Eiendommen ligger på venstre hånd - kun 300m fra Fv 109.

Innhold

Kontor/administrasjon: 530 kvm BTA
Fryselager: 304 kvm BTA
Kjølelager: 376 kvm BTA
Lager: 804 kvm BTA
Produksjon: 753 kvm BTA

Parkering

36 parkeringsplasser på asfaltert areal.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men omfattes av kommuneplanen som tilsier utnyttelse til "bebyggelse og anlegg". Kommuneplan Fredrikstad 2020 - 2032. Vedtatt 18/6-2020.

Kfr megler for kopi av bestemmelse.

Festekontraktens pkt 5 sier at tomten skal anvendes til industriformål.

Ventilasjon

Bygget har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner og tilknyttet kjøling. Ventilasjonsanlegget som dekker produksjonsarealene har god kapasitet, men anlegget som dekker kontorene er eldre og utidsmessig. å ventilasjon som .

Diverse

Rolvsøyveien Fv 109 har daglig gjennomsnittstall på 23 414 biler (ÅDT fra 2021).

Standard

Eiendommen har enkel bygningsmessig standard, og det må påregnes oppgraderinger. Teknisk anlegg tilpasset matproduksjon både av eldre og nyere dato.

Beskrivelse av tomt

Tomten er festet og grunneier er Fredrikstad kommune. Kontrakten er under reforhandling for nye 25 år og det kan forventes en årlig festeavgift mellom NOK 225.000,- og NOK 250.000,-.

Tomten er en flat jordtomt på ca 7.628
kvm. Opparbeidet med asfalterte områder, noe plen og beplanting.
Det kan være mulig å bebygge tomten ytterligere.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.
Fredrikstad Fjernvarme opplyser at det er mulighet for tilknytning til deres anlegg.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Offentlig transport med buss 300 meter unna.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Telefon: (+47) 90182425