Lokale til Leie:

Prosjekt og nybygg skreddersys for langsiktig, solid leietaker. Opsjon om kjøp kan diskuteres. Ved E6 – Midt i Østfold.

Torvstikkeren 22
1640 Råde

Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Aircondition

Alarm

Bredbåndstilknytning

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Illustrasjonene her er bare eksempler på bygg som er utformet for tenkte leietakere på denne eiendommen. Tillatt byggehøyde 13 meter. Deler inntil 17.

| Bebyggelse

Fra 1 000 til 3 000 m2 i et eller flere bygg for en eller flere leietakere. Kontor, lager, verksted, forretning og kombinerte formål

| Innhold

Prosjektet kan i stor grad påvirkes av leietaker både i utforming og standard, materialvalg, farger og overflater.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger i veletablert næringsområde på Åkeberg næringsområde. Åkeberg ligger "midt" mellom Østfoldbyene. Ca. 30 minutter fra Svenskegrensen og Ca. 50 minutter fra Oslo.

| Adkomst

Eiendommen ligger tett på E6 med enkel adkomst etter avkjøring ved Missingmyr-krysset. Se kartbeskrivelse.

| Parkering

Antallet parkeringsplasser på egen grunn avhenger av byggets utforming og plassering i forhold til tomtens grenser.

| Regulering

Åkebergmosen/Rabben
Endelig vedtatt arealplan
NASJONAL AREALPLANID:3017_129
IKRAFTTREDELSESDATO:22.06.2006

Kombinerte formål
Forretning, kontor og industri
På området skal for kombinerte formål; Forretning, kontor og industri kan det innredes bebyggelse for næringsmessig bruk som ligger innenfor disse formålene og som tilfredsstiller miljøkravene som er gitt i §6. Dog skal det ikke innredes arealer for detaljhandel med et bruksareal ut over 3000 m2.
Generell total byggehøyde må ikke overstige 13 meter. I deler av bebyggelsen, kan det bygges med inntil 17 meter total byggehøyde. Det skal da tas spesielle hensyn til plasseringen av disse volumene ved at de plasseres skånsomt i forhold til omgivelsene og med tanke på å få en god volumoppbygging av anlegget. 17 meter byggehøyde kan kun tillates innenfor sone A markert med tekst og grense på plankartet.
Det skal ved vurdering av rammesøknadsprosjektet legges vekt på at bebyggelsen får en god og harmonisk utforming og at materialbruk og fargebruk bidrar til å dempe bebyggelsens fjernvirkning.
Det skal opparbeides parkeringsplasser etter følgende normer:
-Industri, verksteder, lager: 6 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal Kontor: 25 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal
-Forretning: 20 plasser pr. 1000 m2 bebygd areal.
-Avhengig av bedriften virksomhet skal det opparbeides parkeringsplasser for lastebiler.
På hvert enkelt tomteområde skal minst 10% av arealet være opparbeidet som grøntområde. Grøntområdet skal være ferdig opparbeidet ved søknad om brukstillatelse. Det kan dog tas hensyn til vekstsesongen ved vurdering av ferdig opparbeidelse.

| Standard

Prosjektering vil skje etter den nyeste TEK og bygget oppføres etter dagens standard.

| Oppvarming

Prosjektering vil skje etter den nyeste TEK og bygget oppføres etter dagens standard. Oppvarmingsløsning velges i samråd med leietaker.

| Ventilasjon

Prosjektering vil skje etter den nyeste TEK og bygget oppføres etter dagens standard.

| Offentlig kommunikasjon

Det går lokalbusser på Rabben/Granittveien ca. 700 m fra eiendommen. På Sarpsborgveien ca. 1,2 km fra eiendommen går det også busser Råde - Fredrikstad og Sarpsborg.

| Lovanvendelse

Ved utleie vil meglers leiekontrakt bli benyttet. Husleielovens vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Leietaker. Kontakt vårt kontor for nærmere opplysninger og gjennomlesing av avtalen.
Utleier forbeholder seg her bl.a. retten til å kunne registrere utleievirksomheten i merverdiregisteret.
Eml. §§ 4-4, 6-2, 6-7, 6-10, 7-1 og 8-8 fravikes ved dette oppdraget.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

| Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800