Eiendom til salgs:

Ørje/Marker Lagerseksjoner – 20 lagerseksjoner for salg – planlagt byggestart høsten 22!

Slettafeltet
1870 Ørje

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

m2

Bruttoareal

m2

Kort om eiendommen

Skaff deg din egen lagerseksjon i etablert næringspark ved E18 - kort vei til Askim, Spydeberg og Ski.

Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted og lagerplass. Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy.

Bebyggelse

Priser inkl. mva:
72 kvm: NOK 1.350.000,-
144 kvm: NOK 2.700.000,-
Lanseringstilbud: De 4 første enkeltseksjoner (72 kvm) selges til kr 1.290.000,-.

Totalt 18 lagerseksjoner under oppføring. Godt egnet for opplag av båt/campingvogn/bobil, ekstra lagerplass eller for entreprenører som ønsker å eie sitt eget lager.

Bygget leveres isolert. Innvendig fri høyde til takplater er 6 meter. Underliggende dragere ligger i aksene. Selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer. Brannklasse på vegger mellom seksjonene på 30 min. (EI30).

Gulvoverflate er støvbundet betong.

Det leveres utvendig belysning montert på fasade. Det blir nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.

En elektrisk leddheisport med b x h = 4m x 4,4m pr. seksjon. Port leveres med vindu og en fjernkontroll.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler for seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg.

Det leveres underfordelingsskap for strøm, hovedsikring på 32 amp. 3-fas og to 1-fase kurser i hver seksjon. En går til lys og den andre går til port og et stikk ved døren. Det er stort skap med god plass til flere kurser. Egne strømmålere for hver seksjon i teknisk rom Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring.

Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller brannvesen.

Eiendommens potensiale

Eiendommen er sentralt beliggende i Sletta Industriområde II - kun 350 meter fra E18. I etablert næringspark rundt 1,5 km fra Ørje sentrum. Ørje er et vakkert tettsted i Marker kommune og har ca. 1850 innbyggere. Ørje sentrum ligger langs E18, nær landegrensen til Sverige med Töcksfors Shoppingsenter kun få minutter unna.

Adkomst

Avkjøring fra E18 til Fv 128 ved Kasbuveien - rundt 1 km øst for Ørje sentrum.

Innhold

- Topp moderne lagerhaller med automatisk kjøreport og 6 meters takhøyde.
- Etablert næringspark med kort vei til E18 - gode adkomstforhold på stor tomt.
- Planlagt oppstart høsten 22 - estimert overtagelse 3. kvartal 2023.

Parkering

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område: "Bestemmelser for detaljregulering - Sletta industriområde nord", ikrafttredelsesdato 29.10.2013. Området er avsatt til næringsbebyggelse. Ett-trinnssøknad for oppføring av lagerseksjoner vil bli sendt inn for behandling, så snart fradeling av tomteparsell er gjennomført. Det tas dermed forbehold om endelig fradeling og om at det blir gitt godkjenning for omsøkt prosjekt. Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til prospekt.

Ventilasjon

Lagerseksjonene leveres uten ventilasjon.

Diverse

Felleskostnader er beregnet til ca. kr 55/kvm/år + mva. Det vil være et sameie per byggetrinn.

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Bygget er godkjent til bruk som lager og garasje. Bygget er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), og er godkjent som lagerbygning. Bygget er beregnet for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m2), og for temperatursone 5 - 15 C . Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Det tas forbehold om fradeling av tomt, godkjennelse fra Marker kommune, oppnådd forhåndssalg og endelig ferdigstillelsesdato.

Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet tomt leveres med asfalterte adkomstveier. Tomten er felles for sameiet og sameievedtektene vil regulere bruken av utearealet. Utkast til sameievedtekter ligger vedlagt i prospektet.

Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 250.000,- for enkelseksjon og kr 500.000,- for endesesksjon.

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Bygget er isolert iht. Byggeforskrift for innetemperatur 10-15 grader.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Fasade- og plantegninger.
- Eiendomsinformasjon fra Marker kommune.
- Utkast til sameievedtekter.
- Kjøpekontrakt "in blanco".

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125