Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

600 m2

Bruttoareal

600 m2

Prisantydning

12 000 000 kr

Kort om eiendommen

Anvendelig lager- eller industribygg med store kjøreporter.

Bebyggelse

Lagerbygg oppført med reisverk i stål. Veggene består av isolerte stålkassetter og taket tekket med PVC-folie.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i veletablert næringsområde på Åkeberg næringsområde. Åkeberg ligger "midt" mellom Østfoldbyene. Ca. 30 minutter fra Svenskegrensen og Ca. 50 minutter fra Oslo.

Adkomst

Eiendommen ligger tett på E6 med enkel adkomst etter avkjøring ved Missingmyr-krysset. Se kartbeskrivelse.

Innhold

Hovedsakelig lager, men også en del innredet kontor, toalett m.m.

Parkering

Det er rikelig plass til parkering og utelagring på egen tomt.

Regulering

Åkebergmosen industriområde
Endelig vedtatt arealplan
NASJONAL AREALPLANID:3017_052
OPPRINNELIG NASJONAL AREALPLANID:0135_052
PLANTYPE:Eldre reguleringsplan (PBL 1985)
PLANBESTEMMELSER:Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
IKRAFTTREDELSESDATO: 22.06.1986

Planområde I2: I området I1 og I2 kan det oppføres bygninger for lett industri og / eller Håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. Bygningsrådet kan der forholdene ligger til rette for det mht. ankomst og parkering, tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området. Tillatt BYA må ikke overstige 50 %. Innenfor områdene merket I-L kan bebyggelsen oppføres med totalhøyde inntil 17 m.

Ventilasjon

Det er balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i kontordelen. I lageret er det ingen ventilasjon.

Standard

Bygget er relativt nytt, og holder en god standard for bygg av denne typen.

Beskrivelse av tomt

Tomten har en rektangulær form og er i sin helhet planert og opparbeidet. Noen høydemessige begrensninger i bruken av utearealene i kraftledningenes sikkerhetssone.

Byggemåte / Konstruksjon

Bygget har isolert og armert betongplate på mark. Bæresystem, søyler og fagverksdragere av stål, fullisolerte sandwichelementer i yttervegger, korrugerte stålplater som er utvendig isolert og tekket med PVC-folie.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektriske panelovner i kontordel og elektriske varmevifter i lager.

Hvitvaskingsloven

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Det går lokalbusser på Rabben/Granittveien ca. 700 m fra eiendommen. På Sarpsborgveien ca. 1,2 km fra eiendommen går det også busser Råde - Fredrikstad og Sarpsborg.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Kjøpekontrakt som skal benyttes
Utskrift av grunnbok
Eiendommens servitutter
Kommunal informasjon (Infoland)
Reguleringsbestemmelser
Årsregnskap for Selskapet

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800