Eiendom til salgs:

Næringstomter til salgs. Vei, vann, avløp og strøm er lagt til tomtegrensen.

Lammenes
1680 Skjærhalden

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

3000 m2

 

Kort om eiendommen

Næringstomter til salg på samme område som Byggmakker og Viuno, mellom Skjærhalden og Hvalertunnelen.
Tomtene vil være opparbeidet og ferdig planert til bygging.

Tomtene kan tilpasses/deles etter nærmere avtale, fra ca 3 da.
På vedlagte kartutsnitt er det lagt opp til 2 tomter.
Tomt 1: Som består av 5.320 kvm.
Tomt 3: Som består av 6.350 kvm.
Tomt 2 er solgt.

Beliggenhet

Tomtene ligger på Kirkøy, ca 700m fra utgangen av tunnelen.
Nærmeste nabo med Byggmakker avd Hvaler og Viuno Hvaler Arbeidssenter.

Adkomst

Kjør mot Hvaler via FV 108 mot Skjærhalden.
Tomtene ligger på venstre side av veien ca 700m fra utløpet av Hvaler tunnelen.
Det er ca 2 km til Skjærhalden sentrum.

Regulering

Eiendommen omfattes av "Kommuneplan for Hvaler 2019 - 2031", vedtatt 20.06.2019
Formål: 1300 Næringsvirksomhet.
I følge vedlegg til kommuneplan gjelder planbestemmelser i kommuneplanens areal foran planbestemmelser reguleringsplan.
Kfr megler for oversendelse av selve dokumentet er benytt følgende link til kommuneplanens arealdel:
Kart: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/server/rest/services/Hvaler/KommuneplanHvaler/MapServer/2/1/attachments/3
Planbeskrivelse: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/server/rest/services/Hvaler/KommuneplanHvaler/MapServer/2/1/attachments/4
Planbestemmelse: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/server/rest/services/Hvaler/KommuneplanHvaler/MapServer/2/1/attachments/5

Reguleringsplan på området: Næringsområde Lammenes Kirkøy (plan id 82). Ikrafttredelsesdato 15.12.2006.
Formål: 120 Forretning. En mindre del av Tomt 3 omfattes av 663 Bevaring av landskap og vegetasjon (i bakkant av tomten) og 510 Høyspenningsanlegg (gjelder deler av parkeringsplass i forkant av samme tomte).
Se reguleringsplan og bestemmelser senere i prospektet.
Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
Næringsområde N3 :
Her kan oppføres forretnings-/kontorbygg med nødvendige lagerlokaler, bygninger for lettere industri, service eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg og lager.
Utbygging tillates ikke igangsatt før det foreligger godkjent bebyggelsesplan for området (jfr. Pbl. § 28-2).
Bebyggelsesplanen skal redegjøre for interne veier og tomtedelingsplan/bruksenheter i området og bebyggelsens karakter skal klargjøres. Fareområder og spesialområder for bevaring av landskap og vegetasjon, slik de fremgår av denne reguleringsplan, skal hensyntas og innarbeides i planen.
Prosent bebygd areal (%-BYA) skal ikke overskride 70 % av den enkelte tomts areal innenfor grensene til reguleringsformålet. I bebygd areal skal det medregnes lagring under tak og normerte
parkeringsplasser, jfr kommunens parkeringsvedtekter.
Maksimal møne- og gesimshøyde for bebyggelse med saltak innenfor områdene er henholdsvis 10,5 meter og 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. For pulttak tilsvarende ved at høyeste gesimshøyde tilsvarer møne ved saltak. Maksimal gesimshøyde for bygninger med flatt tak er 8,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bygningenes høyde i område N3 skal ikke overstige kote 21.

Beskrivelse av tomt

Tomter kan fradeles fra ca 3 da.
På vedlagte kartutsnitt er tomtene delt som følger:
Tomt 1: 5.320 kvm
Tomt 2: Solgt
Tomt 3: 6.360 kvm
Tomtene vil bli fradelt fra gnr 23, bnr 3 i Hvaler kommune.

N4 og B/N2 kommer for salg senere.

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg:
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking:
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: (+47) 91320622

Telefon: (+47) 69301800