Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

2138 m2

Bruttoareal

2138 m2

Prisantydning

13 900 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Det er 100 % av aksjene i Liaveien 22 AS, org nr 893 370 102 som selges - AS-transaksjon.
Liaveien 22 AS er hjemmelshaver til Liaveien 22 gnr 210, bnr 204 i Fredrikstad kommune.

| Innhold

Totalt areal er på 2.138 kvm BTA
Kontorer over 2 plan med 192 kvm BTA i hvert plan.
1.754 kvm BTA produksjon-, verksted- og lagerarealer. Fri takhøyde ca 6 meter, kjøreport 3,9x4,4m og rampe.

Eiendommen er ledig for kjøper.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger på Seut/Låbråten-området, på østsiden av jernbanelinjen.
Svært god eksponering mot Fv 110, innfartsåra til Fredrikstad fra nord.

| Adkomst

Mosseveien til Fjeldberg båthavn/XL - Bygg. Deretter Onsøyveien mot Gluppe. Ta deretter til venstre inn Liaveien.

| Parkering

Parkering på asfaltert areal.

| Regulering

Reguleringsplan: 110 Innfartsåren rv 110, strekn. Onsøyvn. - Simo (Mosseveien). Formål: 350 Jernbane. Godkjent 27.07.1978
I tillegg omfattes eiendommen av kommuneplan Fredrikstad 2023-2035, godkjent 15.06.2023.
Formål: Kombinert formål samf., infrastruktur (2800), Bebyggelse og anlegg (1001), Båndlegging, regulering plb, H710 (710) og Ras-og skredfare (310).

Som det fremgår av avsnittet over er hele eiendommen båndlagt i forbindelse med planlagt dobbeltspor inn til Fredrikstad.

Bane Nor har pt ingen vedtatte planer for bygging av dobbeltspor inn mot Fredrikstad sentrum.

| Standard

Bygget er opprinnelig oppført i 1958 og sener påbygget og oppgradert ved flere anledninger. Produksjon-, verksted- og lagerarealene holder en grei standard, mens kontorene holder enkel standard sett opp mot dagens standard for kontorlokaler.
Generelt er standarden fra byggeår/påbyggingsår, men er noe oppgradert/modernisert i ettertid.

| Beskrivelse av tomt

Tomten består av laste/losse soner mot syd og parkering for kunder og ansatte mot nord. Deler av opparbeidet parkering mot nord ligger på kommunens grunn.

| Oppvarming

Elektrisk

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425