Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor,

Areal

482 m2

Bruttoareal

482 m2

Fasiliteter


Bredbåndstilknytning

Kort om eiendommen

Eiendommen er oppført som kontorbygg, men er bruksendret og ombygd til barnehage i 2001.

Eiendommens leieavtaler

Eiendommen er ikke utleid.

Bebyggelse

Eiendommen ble opprinnelig oppført som arkitekt-kontor i 1987, men ble ombygd til barnehage i 2001.

Beliggenhet

Greåkerveien 136 ligger i gamle Greåker sentrum. Kun 3 minutters gangvei til 109-senteret, som er et lokalt handelssenter.
Greåker ligger langs hovedfartsåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg, som er en av Østfolds mest trafikkerte veier. ÅDT (årsdøgntrafikk) på ca 16 000 biler (til orientering var ÅDT i følge Statens Vegvesen på 20 000 biler i 2017, så her tror vi Covid 19 har påvirket trafikken midlertidig).
Enkel adkomst/avkjøring til Greåkerveien fra fylkesveien, i begge retninger.

Se eiendommens beliggenhet på følgende sider:
Gule sider: https://kart.gulesider.no/?c=59.266822,11.032491&z=17&q=%22gre%C3%A5kerveien%20136%22;geo
Sarpsborg kommunes kartsider: https://kommunekart.com/klient/sarpsborg/avansert?urlid=5191eb9f-2ce4-471f-9225-c601287ede4c

Greåker er et nærhandelsområde med dagligvarebutikk, apotek, blomsterbutikk, kafe, treningssenter, pub, bilbutikk, bilverksted, ulike typer kontorvirksomhet samt diverse servicetilbud innenfor helse med bl.a. Helsehuset Greåker.
Avstand til E6 ca 5 minutter / 4 km og kun ca 10 minutter til Fredrikstad sentrum.
Fv 109 har gode bussforbindelser til både Fredrikstad og Sarpsborg. Bussholdeplass rett ved 109-senteret.

Eiendommen ligger mellom Greåkerveien og jernbanelinjen.
Vis-à-vis treningssenter/Sky Fitness.

Adkomst

Fv 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Ta av mot Greåker.

Innhold

Totalt 438 kvm BTA.
1. etasje 241 kvm BTA.
2. etasje 241 kvm BTA.

Det er i tillegg en liten utvendig usiolert bod på tomten.

Parkering

I dag er det ingen parkering på egen tomt da utearealet er prioritert brukt til lekeplass for barnehagen.
Tidligere ansatte i barnehagen benyttet Greåker torg til parkering, kun 50m fra eiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten detaljregulering/reguleringsplan.
Sarpsborg kommune opplyser om at det er ny reguleringsplan under arbeid "Reguleringsplan fv. 109 Rolvsøysund - Alvim" fra Statens vegvesen. Planen omfatter hovedsakelig planlagt ny/utvidet fylkesvei med tilhørende gang- og sykkelbaner, avkjørings-/tilkomstveier. Mer opplysninger om reguleringsarbeidet kan sees på: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/nedreglomma/
Fylkeskommunen har nå overtatt ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Viken fylkeskommune opplyser at utbyggingen av Fv 109 ikke berører Greåkerveien 136.
Planene for Fv 109 ser foreløpig ut til å være stoppet. Les mer om dette her: https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/fylkesvei/veiprosjekter/veiprosjektartikler/fv-109-rabekken-torsbekkdalen-fredrikstad-og-sarpsborg.22984.aspx
I følge Bane NOR ligger eiendommen heller ikke innenfor foreslått båndlagt område for nytt dobbeltspor.

I h.t. kommuneplanens arealdel 2015-2026 er eiendommen avmerket som bebyggelse og anlegg, nåværende. Ikrafttredelsesdato 18.06.2015.
Se opplysning fra Sarpsborg kommune vedrørende mulig kvikkleire og marin leire.

Ventilasjon

Ingen ventilasjon utover spalteventiler.
Det er luft-til-luft varmepumpe i 2. etasje.

Diverse

Inventar som befinner seg på eiendommen vil følge med i salget. Dette gjelder også utvendige lekeapparater.

Standard

I følge takst har bygningen støpt plate på mark.
Selve bygget er oppført i teglstein med felt i trepanel.
Trebjelkelag.
Saltak med oppløft og betongtakstein på yttertak.
Takvinduer fra 2005 og 2019.

Innvendig er det valgt slitesterke materialer på gulv og vegger.
Ca 4 år gammelt HTH-kjøkken i 2. etasje med diverse hvitvarer. Det som er på kjøkkenet ved befaring følger med salget.

Beskrivelse av tomt

Totalt 1.371 kvm. Eiet tomt.
Tomten er opparbeidet med lekeområde for barnehagedriften.
Tomten er inngjerdet.

Eiendommen består av 2 matrikler: Gnr 2075 - bnr 15 og bnr 315.
Bnr 315 der bygget står oppført er på 838 kvm.
Bnr 15 ligger nærmest Greåkerveien, er ubebygd og 533 kvm.
Taksten har uteglemt å medta bnr 15 i arealet, hvilket betyr at eiendommen er noe større enn angitt i takst.

Overtakelse

Snarest, etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper.
Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant.
Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel - dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om. Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/ eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/ advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring. Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle.
Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer. Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Grunnbokutskrift for begge bnr
- Tinglyst avtaler
- Verditakst avholdt av Byco AS v/Geir Aaslund MNTF

- Opplysninger fra InfoLand / Sarpsborg kommune inneholdende:
- Eiendomsrapport/Matrikkelrapport
- Grunnkart
- Midlertidig brukstillatelse datert 28.12.2000 og "gammel" ferdigattest av 25.05.1988
- Oversikt over kommunale gebyr
- Brannforebygging (tiltak, avvik og anmerkninger); ingen informasjon funnet
- Områdeanalyse
- Oversikt over vann/avløp
- Planopplysninger
- Reguleringsplankart
- Kommuneplan
- Bestemmelser og retningslinjer mht arealplan 2015-2026

Offentlig kommunikasjon

Meget god bussforbindelse mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Bussholdeplass rett ved 109-senteret langs Fv 109 .
Kun 3 minutters gangvei via jernbaneundergang/gang- og sykkelsti kun 100m ned i gaten.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Ann Kristin Berg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: akb@metra.no

Mobil: +47 913 20 622