Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

115 m2

Bruttoareal

115 m2

Prisantydning

3 650 000 kr

Fasiliteter


Aircondition

| Kort om eiendommen

Eiendommen ligger på bysiden, rett ved broa over til Kråkerøy - på hjørnet Tordenskioldsgate og Kronprinsensgate.
Seksjonen ligger i 1.etasje med utsikt og profilert fasade mot gaten. Store utstillingsvinduer.

| Bebyggelse

Bygningen med bærekonstruksjoner av stål og betong. Etasjeskillene i betong eller betongelementer.
Parkeringskjeller er plasstøpt betong og betongelementer. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger, kledt med zinkplater.

| Innhold

115 kvm BTA.
Arealet består av butikk/åpent landskap, møterom, arkiv og wc.
Moderne, minimalistiske næringslokaler med vinduer fra gulv til tak.
Svært god takhøyde.
Flott rustic sort eikegulv fra Unikt gulv.
Seksjoneringsbegjæringen angir følgende for snr 2:
Formål: Næringsseksjon
Samiebrøk: 106/5237
Se forøvrig sameiets vedtekter for nærmere beskrivelse.

| Beliggenhet

Lokalene ligger i Fredrikstad sentrum, langs bryggepromenaden.
Det er kort vei til alle fasiliteter i sentrum.

| Adkomst

Riksvei 108 mot Kråkerøy (ikke over Kråkerøybrua, men rett frem), første vei til høyre (Kronprinsensgate) og videre til høyre i Tordenskioldsgate. Eiendommen ligger på venstre side.

| Parkering

I dag leier selger 2 parkeringsplasser i bakgården til "Handelsstanden" - nabo.
Ellers offentlig parkering på gateplan eller i byens p-hus.

| Regulering

Eiendommen omfattes av:
Reguleringsplan Tordenskioldsgate 9-13 (01061081).
Formål: Sentrumsformål. Godkjent: 20.03.2015,
endret: 22.05.2017.

| Diverse

Organisasjonsform:
Området består av ett eierseksjonssameie. Sameiet består av totalt 51 boligseksjoner og to næringsseksjoner.
Den daglige driften er organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.
Felleskostnader for seksjonen er kr 4.298,- i følge opplysninger fra sameiets forretningsfører.
Som dekker bl.a regnskap, forsikring bygg, løpende (mindre) vedlikehold fellesarealer, fjernvarme/varmtvann, vann/avløp, renovasjon, styrehonorar, vedlikehold heis, strøm fellesarealer, vaktmestertjenester fellesarealer og fortauet.
Det er en pågående rettssak mellom sameiet og utbygger.
Det er i september 2023 vedtatt at sameiet må ta opp lån på kr 1.500.000,- for å dekke likviditetsutfordringene fram til utbetaling av utbygger. Se innkalling og protokoll fraekstraordinært årsmøte 12.-13. september 2023.
Låneopptak blir i DNB Bank ASA med nedbetalingstid over 15 år.
Se vedlegg til prospekt.

| Beskrivelse av tomt

Tomten består hovedsaklig av bygningsmassen. Ny og flott promenade i forkant av bygget og ned mot elven.
Fellestomt / 2644 kvm eies av eierseksjonssameiet- og disponeres i h.t. sameiets vedtekter.
Tomt/Eierform: Eiet tomt.

| Oppvarming

Fjernvarme og elektrisk oppvarmimg av ventilasjonsluft.

| Ventilasjon

Balansert ventilasjon.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Geir Hesselberg

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: geir@metra.no

Mobil: (+47) 90182425

Telefon: 901 82 425