Eiendom til salgs:

Løkenholtet – Næringstomt helt inntil E6

Mosseveien 112
1580 Rygge

Fakta om eiendommen

Type lokale

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

 

Overtakelse

Etter nærmere avtale.

Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca. 2,5% av kjøpesummen.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 12 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (mht. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.


Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene for øvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formueansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller for eksempel Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.


Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kort om eiendommen

Næringstomt passende for bygg- og anleggsbransjen. Supereksponering!

Beliggenhet

Ved E6 i Østfold, mellom Rygge og Råde, ved Moss Lufthavn Rygge. Rett syd for kommunegrensen til Råde.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Gjeldende reguleringsplan 0135-104 beskrivelse

Gjeldende reguleringsplan 0135-104 bestemmelser

Gjeldende reguleringsplan 0135-104 kart

Infoland - Adkomst til eiendommen

Infoland - Grunnkart

Infoland - Grunnkart foto

Infoland - Kommunale avgifter

Infoland - Matrikkelkart

Infoland - Målebrev

Grunnbok Kombinert oppslag fast gnr 5 bnr 9

Servitutt - 06.06.2017 587499 Best. om adkomstrett. Best. om bebyggelse. Elektriske kraftlinjer

Servitutt - 10.02.1993 928 Bestemmelse om vannledning

Servitutt - 11.02.2008 119724 Best. iflg. skjøte. Hjemmel til eiendomsrett

Servitutt - 12.05.1998 3534 Bestemmelse om adkomstrett

Servitutt - 13.01.1973 256 Bestemmelse om vannledning.

Servitutt - 24.01.1986 754 Best. om adkomstrett. Erklæring/Avtale. Hjemmel til eiendomsrett

Servitutt - 24.03.1986 2796 Bestemmelse om bebyggelse

Servitutt - 30.04.1998 3192 Bestemmelse om adkomstrett

Beskrivelse av tomt

Parsell på ca. 5 da av Råde Graveservice sin entreprenørtomt ved E6. Tomten er flat og ligger på raet, med antatt gode grunnforhold. Tomten er meget godt eksponert mot en av landets mest trafikkerte veier. Vei, vann, avløp og kabler føres frem til tomtegrensen av selger.

Adkomst

Kryss 12 på E6, Halmstadkrysset > kjør mot sørvest på Fv118 mot Raveien følg denne 270 m > sving til venstre og inn på Ryggeveien/Fv118 og følg denne 2,6 km > i rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Fv118 og følg denne 1,0 km > sving til venstre og følg denne 190 m > du er fremme i Mosseveien 112.

Fra kryss 11 på E6, Jonstenkrysset > kjør mot sør 200 m > i rundkjøringen: ta 1. avkjøring ut på Fv118 og følg denne 2,8 km > sving til høyre og følg veien 190 m > du er fremme i Mosseveien 112.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: +47 404 61 800